dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor C Smlouva o postoupení směnečné pohledávky (podle § 11 zákona směnečného a šekového a § 524 a násl. občanského zákoníku)

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Smlouva o postoupení směnečné pohledávky (podle § 11 zákona směnečného a šekového a § 524 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

Účastníci:

Obchodní firma: MIAVA s.r.o.
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 589
Sídlo: Sartoriova 875/25, Praha 6, PSČ 162 00
IČ: 582 33 412

Jménem společnosti jedná: Ing. Miroslav Zikmund, jednatel

 • dále jen jako "postupitel“

a

Obchodní firma: KIAS s.r.o.
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 741
Sídlo: Plzeňská 254/12, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 145 22 896

Jménem společnosti jedná: Ing. Daniel Šulc, jednatel

 • dále jen jako "postupník“

uzavřeli podle ust. § 11 zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 524 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ“), dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o postoupení směnečné pohledávky

I.

Úvodní prohlášení

 1. Postupitel je vlastníkem směnky na jméno opatřené doložkou "nikoli na řad“, vystavené dlužníkem, kterým je obchodní společnost CUBERTEN s.r.o., se sídlem Koněvova 458/41, Praha 3, 130 00, IČ: 456 25 478 (dále jen jako "směnka“). Směnka specifikovaná v předchozí větě zní na částku 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), je splatná dne 20. srpna 2010, v Praze na adrese Koněvova 458/41, Praha 3, 130 00. Kopie směnky tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

 2. Postupitel má tak na základě výše uvedeného za dlužníkem peněžitou pohledávku ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) s příslušenstvím.

II.

Postoupení pohledávky

 1. Postupitel postupuje postupníkovi dnem podpisu této smlouvy svou pohledávku specifikovanou v článku I. odst. 1.2. včetně příslušenství a práv s ní spojených.

 2. Postupník pohledávku včetně příslušenství a práv s ní spojených přejímá a vstupuje tak do všech práv postupitele.

 3. Postupitel předává při podpisu této smlouvy originál směnky specifikované v článku I. odst. 1. této smlouvy postupníkovi.

III.

Výše a splatnost úplaty

 1. Postoupení pohledávky mezi postupitelem a postupníkem se sjednává za úplatu, která činí celkem 100 % směnečné sumy specifikované v článku I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Smluvní strany se dohodly, že úhrada úplaty proběhne ve dvou splátkách následujícím způsobem.

 2. První splátku ve výši 250 000 Kč předal postupník postupiteli před podpisem této smlouvy.

 3. Druhou splátku ve výši 250 000 Kč uhradí postupník postupiteli bezhotovostním převodem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet postupitele č. 785214356/0300, účet veden u Československé obchodní banky, a.s.

 4. Pro případ, že postupník neuhradí druhou splátku úplaty dle předchozího odstavce, zavazuje se uhradit postupiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

Další ujednání

 1. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy pro případ, že úplata za postoupení nebude připsána na účet postupitele ani do 31. prosince 2009.

Nahrávám...
Nahrávám...