dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor C: Čestné prohlášení a podpisový vzor člena představenstva

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Čestné prohlášení a podpisový vzor člena představenstva

Stáhnout vzor

Čestné prohlášení a podpisový vzor člena představenstva

   
Já, níže podepsaný: Pavel Novák
nar. 12. dubna 1970
bytem Neustupného 6543, Praha 5, PSČ: 155 00

tímto prohlašuji, že

souhlasím se svým ustanovením do funkce člena představenstva

obchodní společnosti SOFT, a.s., IČ: 123 45 678, se sídlem Hrobařova 765, Praha 1, PSČ: 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2345, a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čestně prohlašuji, že mi bylo 18 let, mám způsobilost k právním úkonům a jsem bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " živnostenský zákon“). Bezúhonnost dokládám výpisem z rejstříku trestů.

Čestně prohlašuji, že u mne nejsou dány překážky k provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona, tedy že na můj majetek nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz, ani nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že můj majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani nebyl zrušen konkurz proto, že by můj majetek byl zcela nedostačující pro uspokojení věřitelů, a že mi soudem nebo správním orgánem nebyl uložen trest nebo zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti v oboru stejném nebo příbuzném, která je předmětem podnikání právnické osoby, jehož představenstva jsem členem, ani že mi nebylo zrušeno podnikatelské oprávnění

Nahrávám...
Nahrávám...