dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor B: Zápis ze zasedání dozorčí rady - volba členů představenstva

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Zápis ze zasedání dozorčí rady – volba členů představenstva

Stáhnout vzor

Zápis ze zasedání dozorčí rady – volba členů představenstva

Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti

KOPA, a.s.
se sídlem v Praze 5, PSČ: 155 00, Musílkova 1, IČ: 999 99 999
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1111

konaného dne 31. 8. 2008
od 14:00 hod. do 14:30 hod.
ve výše uvedeném sídle společnosti

__________________________________________________________________________________

Přítomní členové dozorčí rady:
pan JUDr. Josef Michálek – předseda dozorčí rady
pan Jan Novák
pan Petr Chrustík

Hosté: nikdo

PROGRAM:

 1. Zahájení zasedání a projednání programu

 2. Volba zapisovatele

 3. Volba nových členů představenstva

 4. Stanovení nového termínu konání zasedání dozorčí rady

 5. Ukončení zasedání dozorčí rady

__________________________________________________________________________________

 1. Pod bodem 1 programu přivítal a seznámil pan JUDr. Josef Michálek přítomné s body programu.

 2. Pod bodem 2 programu předseda dozorčí rady JUDr. Josef Michálek navrhl, aby byl zapisovatelem průběhu zasedání dozorčí rady zvolen člen dozorčí rady Jan Novák.

  Poté dozorčí rada hlasovala o volbě Jana Nováka jako zapisovatele, a to s následujícími výsledky:

  S volbou Jana Nováka do funkce zapisovatele:

  • vyslovili souhlas následující členové dozorčí rady:

   • JUDr. Josef Michálek

   • Jan Novák

   • Petr Chrustík

  • vyslovili nesouhlas následující členové dozorčí rady: nikdo

  • zdrželi se hlasování: nikdo

  • uplatnili následující námitky, výhrady či doplnění: nikdo.

 3. Pod bodem 3 programu se konala volba nových členů představenstva. Předseda dozorčí rady pan JUDr. Josef Michálek konstatoval, že dozorčí radě společnosti je v souladu s článkem V. stanov společnosti KOPA, a.s. a v souladu s § 194 odst. 1 ObchZ svěřena pravomoc k volbě a odvolání členů představenstva společnosti.

  Předseda dozorčí rady JUDr. Josef Michálek konstatoval, že dne 20. 8. 2008 uplynulo pětileté funkční období stávajících členů představenstva. Z tohoto důvodu je v souladu s pravidly pro volbu členů představenstva upravenými ve stanovách společnosti KOPA, a.s. povinen předseda dozorčí rady společnosti navrhnout nové kandidáty pro volbu členů představenstva.

  Předseda dozorčí rady pan JUDr. Josef Michálek navrhuje, aby se novými členy představenstva stali:

  Jaroslav Mikeš, r.č. 450512/2222, bytem Praha 5, Loucká 12/5656
  Josef Mšinka, r.č. 550202/8888, bytem Příšovice, Kostomlatská 58
  Viola Těšínská, r.č. 885505/9874, bytem Liberec, Naivní 12

  Předseda dozorčí rady upozornil členy dozorčí rady na to, že ke zvolení nového člena představenstva v souladu se stanovami společnosti KOPA, a.s. postačí, když pro tohoto nového člena hlasuje nadpoloviční počet členů dozorčí rady.

  Poté dozorčí rada hlasovala o každém z výše uvedených kandidátů zvlášť, s následujícími výsledky:

  S volbou Jaroslava Mikeše, r.č. 450512/2222, bytem Praha 5, Loucká 12/5656 do funkce člena představenstva:

  • vyslovili souhlas následující členové dozorčí rady:

   • JUDr. Josef Michálek

   • Jan Novák

   • Petr Chrustík

  • vyslovili nesouhlas následující členové dozorčí rady: nikdo

  • zdrželi se hlasování: nikdo

  • uplatnili následující námitky, výhrady či doplnění: nikdo

  Konstatuje se, že Jaroslav Mikeš, r.č. 450512/2222, bytem Praha 5, Loucká 12/5656 byl řádně zvolen do funkce člena představenstva společnosti KOPA, a.s.

  S volbou Josefa Mšinky, r.č. 550202/8888, bytem Příšovice, Kostomlatská 58 do funkce člena představenstva:

  • vyslovili souhlas následující členové dozorčí rady:

   • JUDr. Josef Michálek

   • Jan Novák

   • Petr Chrustík

  • vyslovili nesouhlas následující členové dozorčí rady: nikdo

  • zdrželi se hlasování: nikdo

  • uplatnili následující námitky, výhrady či doplnění: nikdo

  Konstatuje se, že Josef Mšinka, r.č. 550202/8888, bytem Příšovice, Kostomlatská 58 byl řádně zvolen do funkce člena představentva společnosti KOPA, a.s.

  S volbou Violy Těšínské, r.č. 885505/9874, bytem Liberec, Naivní 12 do funkce člena představenstva:

  • vyslovili souhlas následující členové dozorčí rady:

   • JUDr. Josef Michálek

   • Jan Novák

   • Petr Chrustík

  • vyslovili nesouhlas následující členové dozorčí rady: nikdo

  • zdrželi se hlasování: nikdo

  • uplatnili následující námitky, výhrady či doplnění: Pan Petr Chrustík konstatoval, že má výhrady proti volbě Violy Těšínské do funkce člena představenstva, neboť Viola Těšínská nemá žádné zkušenosti s předmětem podnikání společnosti KOPA, a.s., a proto podle Petra Chrustíka nebude schopna vykonávat funkci člena představenstva řádně.

  Konstatuje se, že Viola Těšínská, r.č. 885505/9874, bytem Liberec, Naivní 12 byla řádně zvolena do funkce člena představenstva společnosti KOPA, a.s.

 4. Pod bodem 4 programu se členové dozorčí rady shodli na tom, že se příští zasedání dozorčí rady bude konat dne 20. 9. 2008 v 11:00 hod. v sídle společnosti.
 5. Pod bodem 5 programu prohlásil předseda dozorčí rady zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 31. 8. 2008

............................
předseda dozorčí rady
JUDr. Josef Michálek

............................
člen dozorčí rady/zapisovatel
Jan Novák

Příloha č. 1 – prezenční listina

Jednací řád dozorčí rady akciové společnosti

KOPA, a.s.
se sídlem v Praze 5, PSČ: 155 00, Musílkova 1, IČ: 99999999
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1111

(dále jen "Společnost“)

Článek 1.
Základní ustanovení

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, jež dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

 2. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada rozhoduje o všech záležitostech prostou většinou hlasů všech svých členů.

 3. Funkční období členů dozorčí rady, možnost odvolání a odstoupení z funkce, jakož i skončení funkčního období, jsou upraveny ve stanovách Společnosti.

 4. Dozorčí radě přísluší zejména:

  1. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávy valné hromadě,

  2. svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li si to zájem Společnosti,

  3. nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

Článek 2.
Svolání zasedání dozorčí rady

 1. Podle článku V. stanov Společnosti se koná pravidelné zasedání dozorčí rady nejméně jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání svolává

Nahrávám...
Nahrávám...