dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o zprostředkování koupě pozemku

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zprostředkování koupě pozemku

Stáhnout vzor

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
koupě pozemku

Smluvní strany:

1. Společnost: ....................................................................................
Sídlo: ...........................................................................
IČ: ...............................................................................
DIČ: ......................................... plátce / neplátce DPH
Bankovní spojení: ......................, č. ú.: .............../.......
Společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ....vložka ....
Jednající: .............................., jednatelem společnosti
(dále jen "zájemce“)
a
2. Společnost: ....................................................................................
Sídlo: ..........................................................................
IČ: ...............................................................................
DIČ: ......................................... plátce / neplátce DPH
Bankovní spojení: ......................, č. ú.: .............../.......
Společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ....vložka ....
Jednající: .............................., jednatelem společnosti
(dále jen "zprostředkovatel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 642 a násl. zákona č. 513/1964 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o zprostředkování

Preambule

Úmyslem zprostředkovatele je podle přání a pokynů zájemce a podmínek stanovených touto smlouvou vyvíjet činnost směřující ke zprostředkování uzavření kupní smlouvy na pozemky blíže specifikované v této smlouvě a vhodné pro výstavbu obchodního objektu zájemce a provedení všech úkonů k naplnění předmětu této smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče a zkušeností a požadavkům zájemce.

Úmyslem zájemce je poskytnout zprostředkovateli součinnost, aby činnost zprostředkovatele mohla vést k požadovanému cíli a poskytnout zprostředkovateli sjednanou provizi.

Článek 1.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dohoda stran o zprostředkování uzavření kupní smlouvy k pozemku, který by byl vhodný k výstavbě a provozování obchodního objektu zájemce.

Zájemce má zájem o koupi tohoto pozemku:

Lokalita: obec/katastrální území/ ..................................................

Rozsah: ca. ............ m2.

Pozemky nesmí být zatíženy žádným zástavním právem, věcným břemenem nebo jiným omezujícím právem. Pozemky nesmí být zastavěny. Pozemky nesmí být kontaminovány.

Bližší specifikace požadavků na pozemky je uveden v příloze č. 1 ke smlouvě.

Budoucí určení pozemků je výstavba tohoto objektu: .............................................

Bližší specifikace objektu zájemce je proveden v příloze č. 2 ke smlouvě.

Článek 2.
Provize

2.1. Nárok na provizi vzniká zprostředkovateli pouze v případě, že dojde k uzavření požadované kupní smlouvy k pozemku, tato kupní smlouva nabude účinnosti a převod vlastnického práva ve prospěch zájemce bude zapsán v příslušném katastru nemovitostí.

2.2. Výše provize zprostředkovatele dle této smlouvy činí ........ CZK / 1 m2 koupeného pozemku. Tato částka je uvedena bez DPH.

2.3. Zprostředkovatel má nárok na nahrazení hotových výdajů max. ve výši ...... CZK. Hotové výdaje je zprostředkovatel oprávněn vyúčtovat zájemci vždy ke konci měsíce, ve kterém vznikly, se lhůtou splatnosti 14 dní.

2.4. Provize je splatná na základě faktury zprostředkovatele se lhůtou splatnosti do 14 dní, kterou zprostředkovatel je oprávněn vystavit poté, kdy vlastnické právo ke zprostředkovaným pozemkům ve prospěch zájemce bylo zapsáno v příslušném katastru nemovitostí. Za den platby je považován den, kdy sjednaná částka byla řádně odepsána z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

2.5. Zprostředkovateli nevzniká nárok na provizi v případě, že smlouva se třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti nebo jestliže byl ať přímo či nepřímo činný jako zprostředkovatel pro osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovávaná smlouva.

Článek 3.
Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zprostředkovatel se zavazuje, že bude ve prospěch zájemce vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl možnost uzavřít kupní smlouvu na pozemky, na kterých by byla možná výstavba a provoz objektu podle požadavků zájemce dle této smlouvy a přílohy č. 1 a 2.

3.2. Činnost zprostředkovatele spočívá mimo výše uvedené rovněž v poskytování veškerých služeb při jednání s místně příslušnými orgány a

Nahrávám...
Nahrávám...