dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o poskytnutí operativního leasingu

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o poskytnutí operativního leasingu

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Flora leasing a.s.

IČ: 111 11 111

se sídlem Starochodovská 17/2568, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4569

zastoupená pověřeným pracovníkem Josefem Králíčkem

bankovní spojení: .........................................................

variabilní symbol pro zasílání plateb: 444


(dále jako "Leasingový pronajímatel“) na straně jedné


a


Jakub s.r.o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Křivá 17, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2222

jednající jednatelem Františkem Koníčkem


(dále jen "Leasingový nájemce“) na straně druhé


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto


Smlouvu o poskytnutí operativního leasingu
(dále jen "Smlouva“)


Článek 1.
Předmět leasingu; dodavatel

 1. Leasingový pronajímatel prohlašuje, že je leasingovou společností poskytující svým klientům službu formou operativního leasingu, jejímž prostřednictvím může Leasingový nájemce za splnění podmínek stanovených touto smlouvou získat do svého výhradního užívání na vymezenou dobu níže popsanou věc či jinou majetkovou hodnotu. Leasingový pronajímatel je dále povinen poskytovat Leasingovému nájemci v této smlouvě specifikované doprovodné služby.

 2. Leasingový nájemce prohlašuje, že má zájem užívat po touto smlouvou stanovenou dobu následující věci či majetkové hodnoty:

  Pět vozů Škoda Octavia LXi., 1.4
  Model ...................................
  Výbava .................................
  Barva ....................................
  (dále jako "Předmět leasingu“)

 3. Leasingový nájemce je oprávněn užívat Předmět leasingu pouze za účelem přepravy osob a jejich příručních zavazadel.

 4. Spolu s Předmětem leasingu je Leasingový nájemce oprávněn užívat Leasingovým pronajímatelem poskytované služby, které mají Leasingovému nájemci usnadnit užívání Předmětu leasingu.

 5. Předmět leasingu si Leasingový nájemce vybral z nabídky společnosti:

  Loula Škoda Auto s.r.o.
  se sídlem Kounická 17, Praha 4, IČ 222 22 222
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5555
  (dále jako "Dodavatel“).

Článek 2.
Předmět smlouvy

 1. Leasingový pronajímatel uzavřením této smlouvy poskytuje Leasingovému nájemci leasingovou službu, která spočívá v tom, že Leasingový pronajímatel zakoupí za podmínek uvedených v článku 3. do svého vlastnictví Předmět leasingu a umožní Leasingovému nájemci po stanovenou dobu (dále jako "Doba leasingu“) a za stanovených podmínek jeho užívání. Zároveň s užíváním Předmětu leasingu je Leasingový nájemce oprávněn užívat Leasingovým pronajímatelem poskytované doprovodné služby (dále jen "Doprovodné služby“).

 2. Doba leasingu se dohodou smluvních stran stanovuje na dobu 48 měsíců ode dne převzetí Předmětu leasingu Leasingovým nájemcem.

 3. Leasingový pronajímatel je povinen zajistit, aby měl Leasingový nájemce možnost převzít Předmět leasingu nejpozději do 3 týdnů ode dne podpisu této Smlouvy. Přesný termín převzetí Předmětu leasingu bude Leasingovému nájemci sdělen e-mailem na adresu jakub@seznam.cz a zároveň mu bude výzva k převzetí Předmětu leasingu odeslána poštou na adresu jeho sídla.

 4. Leasingový nájemce Předmět leasingu převezme na adrese sídla Dodavatele. O předání – převzetí Předmětu leasingu bude mezi Dodavatelem a Leasingovým nájemcem sepsán předávací protokol, v němž bude mimo jiné uvedena bližší specifikace Předmětu leasingu, a to zejména:

  • Rok výroby

  • Číslo motoru

  • Číslo karoserie

  • Případné zjištěné vady

 5. Dále budou s Předmětem leasingu Leasingovému nájemci předány následující doklady:

  • průkaz o technické způsobilosti, tzv. malý technický průkaz.

 6. Velký technický průkaz bude uložen v sídle Leasingového pronajímatele a může být na základě vzájemné dohody Leasingovému nájemci zapůjčen na dobu nezbytně nutnou. Leasingový pronajímatel je oprávněn na vozidlech vyznačit, že je jejich vlastníkem. Označení může být velikosti maximálně 20 cm x 20 cm a může být umístěno na zadních dveřích vozidel.

 7. Všechny částky uváděné v této smlouvě jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. Příslušná daň z přidané hodnoty bude k jednotlivým plněním přičtena a účtována, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Článek 3.
Náklady spojené s pořízením Předmětu leasingu

 1. Leasingový nájemce je povinen uhradit Leasingovému pronajímateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Leasingový pronajímatel vynaloží v souvislosti s pořízením Předmětu leasingu a v souvislosti s předáním Předmětu leasingu do užívání Leasingovému nájemci, a to do maximální výše 20 000 Kč (Slovy: dvacettisíckorunčeských) bez DPH.

 2. Výši vynaložených nákladů je Leasingový pronajímatel povinen Leasingovému nájemci doložit příslušnými doklady. Ke dni uzavření této Smlouvy jsou Leasingovému pronajímateli známy následující náklady: ..................................................

 3. Leasingový nájemce předává Leasingovému pronajímateli v hotovosti zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 24 000 Kč (Slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). Leasingový pronajímatel je povinen tuto zálohu vyúčtovat nejdéle do 14 dnů ode dne předání Předmětu leasingu Leasingovému nájemci. Případný přeplatek bude započítán na nejblíže splatný nájem.

Článek 4.
Doprovodné služby

 1. Leasingový pronajímatel je povinen poskytovat Leasingovému nájemci následující Doprovodné služby:

  • vypracování daňového přiznání k silniční dani,

  • hrazení silniční daně přímo na účet místně příslušného finančního úřadu,

  • přihlášení všech držených rozhlasových přijímačů umístěných v Předmětu leasingu za účelem hrazení rozhlasových poplatků a hrazení těchto poplatků přímo příslušné oprávněné organizaci,

  • zajištění nákupu tuzemských dálničních známek,

  • pravidelnou výměnou pneumatik – každé vozidlo má dvě sady, a to letní a zimní. Postup při výměně je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy.

  • úschovu právě nepoužívané sady pneumatik.

 2. Leasingový nájemce je povinen refundovat Leasingovému pronajímateli následující náklady, které měl s plněním výše uvedených doprovodných služeb:

  • uhrazenou silniční daň

  • rozhlasové poplatky

  • hodnotu tuzemských silničních známek.

 3. Ostatní náklady spojené s Doprovodnými službami jdou k tíži Leasingového pronajímatele.

Článek 5.
Pojištění Předmětu Leasingu

 1. Po celou Dobu leasingu se Leasingový nájemce zavazuje mít Předmět leasingu řádně pojištěn, a to pojištěním z odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) a dále pojištěním proti škodám (havarijní pojištění) a proti odcizení. Leasingový pronajímatel je povinen uzavřít tyto smlouvy jménem Leasingového nájemce a Leasingovému nájemci pojistné smlouvy doložit. Leasingový pronajímatel je povinen hradit pojišťovně, se kterou budou předmětné pojistky sjednány, za Leasingového nájemce pojistné. Leasingový pronajímatel přefakturuje takto uhrazené pojistné Leasingovému nájemci, který je povinen jej uhradit do 15 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena. Spolu s fakturou je Leasingový pronajímatel povinen Leasingovému nájemci předložit doklad, že bylo smluvní pojišťovně řádně pojistné ze všech pojistných smluv uhrazeno. Potvrzení o existenci pojištění a doklad o uhrazení pojistného pro následující rok je Leasingový pronajímatel povinen předložit Leasingovému nájemci vždy nejdéle do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.

 2. Leasingový nájemce souhlasí, že případné pojistné plnění ze všech typů pojištění bude vinkulováno ve prospěch Leasingového pronajímatele. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude pojistné plnění vyplaceno vždy na účet Leasingového pronajímatele, který je vyplatí zhotoviteli, který bude provádět opravy Předmětu leasingu.

 3. O jakémkoliv poškození Předmětu leasingu je Leasingový nájemce povinen informovat Leasingového pronajímatele, a to do 3 dnů ode dne vzniku škody. Leasingový pronajímatel je povinen tuto škodu, je-li kryta některým z pojištění uvedeným v odstavci 1. tohoto článku, ohlásit příslušné pojišťovně.

Článek 6.
Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Po celou Dobu leasingu se Leasingový nájemce považuje za provozovatele Předmětu leasingu s tím, že se výslovně sjednává právo Leasingového nájemce k uplatnění vad Předmětu leasingu a nároků z nich přímo vůči Dodavateli. Toto přímé právo k uplatnění vad Předmětu leasingu vyplývá taktéž z kupní smlouvy, kterou Leasingový pronajímatel s Dodavatelem uzavřel za účelem získání vlastnického práva k Předmětu leasingu. Leasingový nájemce uplatňuje vady Předmětu leasingu a nároky z nich na svůj náklad. Leasingový nájemce nemá právo na úhradu těchto nákladů od Leasingového pronajímatele.

 2. Leasingový nájemce však není oprávněn bez souhlasu Leasingového pronajímatele odstoupit od kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Leasingovým pronajímatelem. Taková situace by byla řešena zvláštní dohodou mezi smluvními stranami.

 3. Okamžikem převzetí Předmětu leasingu přechází na Leasingového nájemce nebezpečí všech škod na Předmětu leasingu. Leasingový nájemce taktéž nese veškeré případné škody spojené s užíváním a provozováním Předmětu leasingu.

 4. Leasingový nájemce je povinen po celou Dobu leasingu Předmět leasingu řádně užívat, a to v souladu s jeho účelem. Dále je Leasingový nájemce po celou dobu trvání této smlouvy povinen na svůj náklad udržovat Předmět leasingu ve stavu odpovídajícím pouze běžnému opotřebení tak, aby mohl být Předmět leasingu způsobilý k řádnému užívání. Veškeré náklady spojené s případnými opravami Předmětu leasingu a náklady spojené s jeho údržbou nese plně Leasingový nájemce. Leasingový nájemce není oprávněn po celou Dobu leasingu Předmět leasingu upravovat a činit na něm podstatné změny bez souhlasu Leasingového pronajímatele.

 5. Leasingový nájemce je povinen provádět na svůj náklad na Předmětu leasingu pravidelné garanční kontroly a údržbové práce, jejichž interval a rozsah je stanoven v Příloze č. 1.

 6. Garanční kontroly a opravy Předmětu leasingu je Leasingový nájemce povinen nechat provádět pouze u smluvních partnerů Leasingového pronajímatele, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

 7. Pro případ porušení povinností Leasingového nájemce uvedených v tomto článku se

Nahrávám...
Nahrávám...