dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva darovací - nemovitost

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva darovací – nemovitost

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

 1. Pan:

  ...........................................................................................
  narozen dne: .....................................................................,
  trvale bytem: .....................................................................,
  RČ: ....................................................
  (dále jen "dárce“)

  a

 2. Společnost:

  ............................................................................ , s. r. o.,
  se sídlem: .........................................................................
  IČ: ....................................................................................
  zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
  v ......................................................................................,
  oddíl ......................... , vložka ..........................................
  Jednající: ......................................................................... ,
  jednatelem
  (dále jen "obdarovaný“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

darovací smlouvu

I.

Dárce je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ a rozhodnutí Okresního soudu v .................................. ze dne ............................, č.j. ................ výlučným vlastníkem pozemku parc. č. .............. o výměře .............. m2 a domu č. p. .............. stojícího na pozemku parc. č. .............., vše zapsáno u Katastrálního úřadu v ........................................ na LV č. .............. pro katastrální území .........................., obec ...................................... (dále jen "nemovitosti“).

II.

Dárce prohlašuje, že na nemovitostech podle čl. I vázne zástavní právo ve prospěch společnosti ................................... zajišťující pohledávku ve výši .............. Kč.

III.

Nemovitosti podle čl. I s veškerým příslušenstvím jsou popsány ve znaleckém

Nahrávám...
Nahrávám...