dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o změně společenské smlouvy

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o změně společenské smlouvy

Stáhnout vzor

Dohoda o změně společenské smlouvy veřejné obchodní
společnosti .....................

ze dne ................................., uzavřená podle § 76 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), mezi:

Jméno: ............................. Jméno: .............................

Bydliště: ........................... Bydliště: ...........................

r. č.: .................................. r. č.: ..................................

(dále jen "Společník 1“) (dále jen "Společník 2“)

Jméno: .............................

Bydliště: ...........................

r. č.: ..................................

(dále jen "Společník 3“)

Společník 1, Společník 2 a Společník 3 jsou společně pro účely této dohody dále nazýváni jako Společníci.

Preambule

  1. Společníci založili společenskou smlouvou ze dne ..... společnost .............., se sídlem ..........., IČ....., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u ...... soudu v .... oddíl ..., vložka .............. (dále jako "Společnost“).

  2. Společníci se dohodli na změně společenské smlouvy Společnosti ze dne ..... touto dohodou (dále jako "Dohoda“ ).

Článek 1.
Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je změna společenské smlouvy Společnosti.

Článek 2.
Změna společenské smlouvy

  1. Společníci se dohodli na změně firmy uvedené v článku ............. společenské smlouvy, a to tak, že firma nově zní ..........................

  2. Společníci se dohodli na změně sídla Společnosti uvedeného v článku ............. společenské smlouvy, a to tak, že novým sídlem společnosti je ......................................

  3. Společníci se dohodli na změně předmětu podnikání Společnosti uvedeného v článku ............. společenské smlouvy tak, že stávající předměty budou rozšířeny o předmět(y) podnikání .................................

Článek 3.
Prováděcí ustanovení dohody

  1. Dle § 79 obchodního zákoníku je ke změně společenské smlouvy třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon jinak. Společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje souhlas většiny společníků. Vzhledem k tomu, že společenská smlouva nic nestanoví, je třeba k její změně souhlasu všech Společníků, a

Nahrávám...
Nahrávám...