dnes je 24.4.2024

Input:

Ukončení sdružení a vypořádání

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.11.2
Ukončení sdružení a vypořádání

Mgr. Jindřich Šimberský

Právní úpravu zabývající se ukončením sdružení a následným majetkovým vypořádáním nalezneme především v ustanoveních § 838-841 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 141, § 142, § 511n., § 582 a § 829-838 občanského zákoníku.

Způsoby ukončení sdružení

Smlouva o sdružení zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dosažením účelu, pro který bylo sdružení založeno, dohodou účastníků, popř. zůstane-li po vyloučení či vystoupení ostatních pouze jeden účastník. Ve smlouvě o sdružení mohou být rovněž definovány další skutečnosti, jejichž naplnění vede bez dalšího k ukončení činnosti sdružení, popř. které mohou být důvodem k rozhodnutí účastníků o rozpuštění sdružení. Takovouto ve smlouvě definovanou skutečností může být např. snížení počtu účastníků pod určitou hranici, prohlášení konkurzu na majetek účastníka sdružení nebo ztráta podnikatelského oprávnění k činnosti, jež je nezbytná ke splnění účelu sdružení.

Důvody ukončení činnosti sdružení a podmínky následného majetkového vypořádání bývají definovány ve smlouvě.

Při skončení účasti jednoho z účastníků dvoučlenného sdružení založeného podle § 829 obč. zák. dochází vždy k zániku (a tedy rozpuštění) sdružení, a na majetkové vypořádání jeho účastníků je třeba aplikovat ustanovení § 841 obč. zák., nikoli ustanovení § 839 obč. zák.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2001 sp. zn. 29 Odo 93/2001

Ukončení sdružení založeného na dobu určitou

Uplynutím doby, na kterou bylo sdružení ustanoveno, dochází bez dalšího k jeho rozpuštění a následně k jeho majetkovému vypořádání. Doba existence sdružení však musí být ve smlouvě jednoznačně vymezena. Pakliže účastníci budou chtít prodloužit existenci sdružení, musí před uplynutím určené doby změnit příslušné ustanovení smlouvy o sdružení.

V případě sdružení, jehož předmětem je opakující se činnost, si mohou účastníci sdružení zvolit různé varianty doby trvání sdružení (např. dobu trvání sdružení omezí určitou lhůtou, avšak s dovětkem, že nedojde-li k jiné dohodě mezi účastníky, prodlužuje se dál doba trvání sdružení vždy o stejnou lhůtu).

Ukončení sdružení z důvodu dosažení stanoveného účelu

K zániku sdružení může dojít bez dalšího, bude-li dosaženo cíle, pro který bylo sdružení založeno, a který byl ve smlouvě o sdružení dostatečně a určitě definován. Prodloužení trvání sdružení je možné, avšak pouze v případě, dohodnou-li se účastníci na změně ustanovení smlouvy o sdružení, které váže existenci sdružení na určitý účel.

Prohlášení konkurzu na majetek účastníka ve sdružení podnikatelů

Ve sdružení podnikatelů je prohlášení konkurzu na majetek jednoho z účastníků překážkou jeho dalšího působení ve sdružení. Individuálně určené věci poskytnuté tímto účastníkem k bezplatnému užívání ostatním členům sdružení, spoluvlastnické podíly na vnesených věcech a majetku, který získalo sdružení svou činností, se stanou součástí konkurzní podstaty s tím, že jmenovaný správce bude trvat na rychlém provedení

Nahrávám...
Nahrávám...