dnes je 12.4.2024

Input:

Technické normy vztahující se k požární bezpečnosti stavebních výrobků a konstrukcí staveb

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5
Technické normy vztahující se k požární bezpečnosti stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Normy pro požární bezpečnost je možno obecně dělit do následujících základních skupin:

 • normy projektové + návrhové - Eurokódy, které upravují navrhování – projektové řešení stavby,

 • normy předmětové/výrobkové, které stanovují technické podmínky požárně bezpečnostních zařízení,

 • normy hodnotové, které stanovují hodnoty požárně technických vlastností vybraných konstrukcí a stavebních hmot,

 • normy zkušební, které stanovují postupy pro ověřování vlastností výrobků,

 • normy klasifikační, které stanovují způsob klasifikace na základě výsledků zkoušek,

 • normy pro rozšířené aplikace výsledků zkoušek, které uvádějí hodnoty pro opakované použití bez požadavku na zkoušení.

PROJEKTOVÉ NORMY

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty Účinnost
od 1. 6. 2009
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty Účinnost
od 1. 3. 2010
ČSN 73 0810
Změna: Z1
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Účinnost
od 1. 5. 2009
Účinnost
od 1. 6. 2012
ČSN 73 0818
Změna: Z1
Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů
osobami
Účinnost
od 1. 8. 1997
Z1 od 1. 11. 2002
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací
prostory
Účinnost
od 1. 7. 2011
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení
a ubytování
Účinnost
od 1. 10. 2010
ČSN 73 0834
Změna: Z1
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb Účinnost
od 1. 4. 2011
Z1 od 1. 8. 2011
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
Účinnost
od 1. 5. 2006
ČSN 73 0842
Změna: Z1
Změna: Z2
Požární bezpečnost staveb. Objekty pro
zemědělskou výrobu
Účinnost
od 1. 5. 1996
Z1 od 1. 11. 2004
Z2 od 1. 5. 2009
ČSN 73 0843
Změna: Z1
Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů
a poštovních provozů
Účinnost
od 1. 8. 2001
Z1 od 1. 5. 2009
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady Účinnost
od 1. 6. 2012
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody Účinnost
od 1. 5. 2009
ČSN 65 0201
Změna: Z1
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu,
skladování a manipulaci
Účinnost
od 1. 9. 2003
Z1 od 1. 3. 2006

EUROKÓDY

Eurokódy

Eurokódy představují jednotnou soustavu technických podmínek pro navrhování pozemních a inženýrských staveb zahrnující všechny základní stavební materiály. Eurokódy sjednocují metodiku navrhování ve společných oblastech různých typů konstrukcí a jsou určeny k prokázání shody stavebních konstrukcí se dvěma základními požadavky na stavby definovanými směrnicí Rady 89/106/EHS (CPD), resp. nařízením EP a Rady č. 305/2011 (CPR), které ruší a nahrazuje 89/106/EHS, a to s požadavkem č. 1 Mechanická odolnost a stabilita a s požadavkem č. 2 Požární bezpečnost.

Eurokódy dále slouží k vyjádření těchto základních požadavků v technických termínech a ke stanovení funkčních vlastností konstrukčních dílců a sestav, které přispívají k mechanické odolnosti, stabilitě a požární odolnosti stavby.

Účelem Eurokódů by mělo být:

 • stanovení společných návrhových kritérií a metod z hlediska splnění požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, včetně zohlednění trvanlivosti a hospodárnosti,

 • usnadnění jednání při návrhu konstrukcí mezi investorem, zhotovitelem, výrobcem stavebních hmot, vlastníkem či provozovatelem aj.,

 • usnadnění výměny stavebních služeb, prodeje a používání konstrukčních dílců, sestav, stavebních materiálů a výrobků v rámci členských států EU,

 • vytvoření společného základu pro další výzkum a vývoj;

 • umožnění vypracování společných návrhových pomůcek a výpočtových programů.

Pro zavádění a používání Eurokódů bylo zpracováno doporučení Komise 2003/887/ES o zavádění a používání Eurokódů pro stavební konstrukce a nosné stavební výrobky a pro uplatňování a používání Eurokódů byl zpracován Pokyn L.

Současný stav zavedení Eurokódů v ČR

Současný stav zavedení Eurokódů v ČR

V současné době jsou všechny Eurokódy, tj. soubor 58 norem, zcela zavedeny do soustavy ČSN, tzn., že jsou vydány překladem (případně bez překladu) a doplněny národní přílohou NA. V Eurokódech byla ponechána možnost členským státům EU stanovit si určité hodnoty na národní úrovni, jedná se tzv. Národně stanovené parametry (např. specifické geografické nebo klimatické podmínky, jako jsou sněhové mapy, mapy větrných oblastí aj.). Tyto jsou uvedeny právě v národních přílohách NA k Eurokódům. Přechodné období pro zrušení konfliktních národních norem skončilo k 31. 3. 2010. Většina těchto norem pozbyla platnosti k 1. 4. 2010, v některých jednotlivých případech se dokončují revize, popř. změny stávajících norem.

Eurokódy vztahující se k požární ochraně

Eurokódy vztahující se k požární ochraně

Navrhování stavebních konstrukcí vystavených účinkům požáru je zpracováno do souboru norem řady ČSN EN 199x-1-2. Tyto normy umožňují řešení teplotní analýzy požárního úseku, analýzu přestupu tepla do konstrukce a teplotní analýzu konstrukce z hlediska požární odolnosti.

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Účinnost
od 1. 4. 2004
ČSN EN 1990
ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Účinnost
od 1. 3. 2011
ČSN EN 1991-1-2
Oprava: Opr.1
Oprava: Opr.2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2:
Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí
vystavených účinkům požáru
Účinnost
od 1. 9. 2004
Opr.1 od 1. 1. 2007
Opr.2 od 1. 3. 2010
ČSN EN 1991-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 1: Actions on
structures – Part 1–2: General actions –
Actions on structures exposed to fire
Účinnost
od 1. 12. 2011
(Pozn. norma
není přeložena
do češtiny)
ČSN EN 1992-1-2
Změna: NA ed. A
Oprava: Opr.1
Eurokód 2: Navrhování betonových
konstrukcí – Část 1–2: Obecná pravidla –
Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Účinnost
od 1. 12. 2006
NA ed. A
od 1. 8. 2007
Opr.1
od 1. 11. 2009
ČSN EN 1993-1-2
Oprava: Opr.1
Změna: Z1
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
– Část 1–2: Obecná pravidla – Navrhování
konstrukcí na účinky požáru
Účinnost
od 1. 1. 2007
Opr.1 od 1. 4. 2010
Z1 od 1. 4. 2010
ČSN EN 1993-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 3: Design of
steel structures – Part 1–2: General rules –
Structural fire design
Účinnost
od 1. 4. 2012
(Pozn. norma
není přeložena
do češtiny)
ČSN EN 1994-1-2
Oprava: Opr.1
Oprava: Opr.2
Změna: Z1
Eurokód 4: Navrhování spřažených
ocelobetonových konstrukcí – Část 1–2:
Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí
na účinky požáru
Účinnost
od 1. 1. 2007
Opr.1 od 1. 8. 2007
Opr.2 od 1. 3. 2009
Z1 od 1. 4. 2010
ČSN EN 1994-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 4: Design of
composite steel and concrete structures
– Part 1–2: General rules – Structural fire
design
Účinnost
od 1. 2. 2012
(Pozn. norma
není přeložena
do češtiny)
ČSN EN 1995-1-2
Oprava: Opr.1
Eurokód 5: Navrhování dřevěných
konstrukcí – Část 1–2: Obecná pravidla –
Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Účinnost
od 1. 1. 2007
Opr. 1 od 1. 10. 2010
ČSN EN 1995-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 5: Design of
timber structures – Part 1–2: General –
Structural fire design
Účinnost
od 1. 12. 2011
(Pozn. norma
není přeložena
do češtiny)
ČSN EN 1996-1-2
Oprava: Opr.1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
– Část 1–2: Obecná pravidla - Navrhování
konstrukcí na účinky požáru
Účinnost
od 1. 9. 2006
Opr.1 od 1. 11. 2011
ČSN EN 1996-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 6: Design of
masonry structures – Part 1–2: General rules
– Structural fire design
Účinnost
od 1. 3. 2012
(Pozn. norma
není přeložena
do češtiny)
ČSN EN 1999-1-2
Oprava: Opr. 1
Eurokód 9: Navrhování hliníkových
konstrukcí – Část 1–2: Navrhování
konstrukcí na účinky požáru
Účinnost
od 1. 2. 2009
Opr.1 od 1. 11. 2010
ČSN EN 1999-1-2
NA ed. A
National Annex – Eurocode 9: Design of
aluminium structures – Part 1–2: Structural
fire design
Účinnost
od 1. 2. 2012

HODNOTOVÉ NORMY

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost
stavebních konstrukcí
Účinnost
od 1. 6. 2007
ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene
po povrchu stavebních hmot
Účinnost
od 1. 9. 1987
ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých
látek
Účinnost
od 1. 1. 1993

PŘEDMĚTOVÉ/VÝROBKOVÉ NORMY

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti
šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Účinnost
od 1. 2. 1996
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární
vodou
Účinnost
od 1. 7. 2003
Elektrická požární signalizace:
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické
požární signalizace
Účinnost
od 1. 3. 1992
Soubor norem
ČSN EN 54-x
Elektrická požární signalizace – Část: 1 až 5, 7,
10 až 13, 16 až 18, 20 až 23, 25
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla:
Soubor norem
ČSN EN 12101-x
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla –
Část: 1 až 3, 6 až 8, 10
Stabilní hasicí přístroje:
Soubor norem
ČSN EN 12259-x
Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro
sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část:
1+A1, 2 až 5
ČSN EN 12845+A2 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení –
Navrhování, instalace a údržba
Účinnost
od 1. 11. 2009
Soubor norem
ČSN EN 12094-x
Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových
hasicích zařízení – Část: 1 až 13, 16
Soubor norem
ČSN EN 12416-x
Stabilní hasicí zařízení – Prášková zařízení – Část:
1+A2, 2+A1
Soubor norem
ČSN EN 13565-x
Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část:
1+A1, 2
Soubor norem
ČSN EN 671-x
Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část: 1 až 3
ČSN EN 14384 Nadzemní požární hydranty Účinnost
od 1. 3. 2006
ČSN EN 14339 Podzemní požární hydranty Účinnost
od 1. 3. 2006
Přenosné hasicí přístroje:
Soubor norem
ČSN EN 3-x
Přenosné hasicí přístroje – Část: 7+A1, 8 až 10

ZKUŠEBNÍ NORMY

Zkoušky požární odolnosti:
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní
požadavky
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti – Část 2:
Alternativní a doplňkové postupy
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků
– Část 1: Stěny
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků
– Část 2: Podhledy
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků
– Část 3: Závěsové obvodové stěny – celá
sestava (dokončená montáž)
Účinnost
od 1. 3. 2007
ČSN EN 1364-4 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků
– Část 4: Závěsové obvodové stěny – částečná
sestava
Účinnost
od 1. 9. 2007
ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 1: Stěny
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 2: Stropy a střechy
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 3: Nosníky
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1365-4 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 4: Sloupy
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1365-5 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 5: Balkony a rampy
Účinnost
od 1. 5. 2005
ČSN EN 1365-6 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
– Část 6: Schodiště
Účinnost
od 1. 5. 2005
ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních
instalací
- Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Účinnost
od 1. 7. 2000
ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních
instalací – Část 2: Požární klapky
Účinnost
od 1. 7. 2000
Nahrávám...
Nahrávám...