dnes je 3.12.2022

Input:

Současné přístupy k revizní činnosti

11.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1 Současné přístupy k revizní činnosti

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Stále se lze setkat s názorem, a to i při různých odborných seminářích, zda je nebo není nutné provádět revize elektrických zařízení, elektrických instalací a zda mají revize praktický význam. Odpůrci provádění revizí většinou uplatňují argument, že veškerou bezpečnost výrobků zaručují ze zákona výrobci (míněn je především zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění), a jsou na to v celé Evropské unii stanoveny platné a účinné mechanizmy i postupy. Dále pak, že ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. přestala být ustanovení všech technických norem od 1. 1. 2000 závazná. I z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že nezávazným se stalo též provádění revizí elektrických zařízení.

Zastánci revizních činností při své argumentaci vychází zejména ze získaných zkušeností a vlastního poznání. Je to poznání, že se dosud nepodařilo vyrobit technické zařízení, které by odolávalo všem vnějším vlivům, počínání jejich uživatelů a dalšímu působení, kterému je za dobu své životnosti vystaveno. Uvažujeme-li toto z hlediska elektrických zařízení tak nelze vyloučit, že může dojít v době jeho existence o vznik negativních jevů, jako jsou úrazy, hmotné škody způsobené požáry a výbuchy, ale i úhyny hospodářských zvířat a případně o řadu dalších. Za jednu z cest pro omezení vzniku nežádoucích jevů a jejich následků lze považovat revizní činnost. Revize nových zařízení a instalací před jejich uvedením do provozu nebo po provedených rekonstrukcích proto mají svůj význam, i když bývají nejednou označovány za zbytečnost.

Současný stav upravující provádění revizí elektrických zařízení a elektrických instalací je zohledněn následujícími (uvedenými jako příklad) legislativními předpisy.

Důležitým právním předpisem, jež předpokládá provádění revizí a zkoušky vyhrazených technických zařízení, kterými jsou technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová a v jaderné energetice, a to jak organizacemi, tak podnikajícími fyzickými osobami mající pro tyto činnosti oprávnění, je zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění. Tento zákon předpisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení, a tím i vyhrazených elektrických zařízení, bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech.

Na tento zákon v souladu s jeho § 7b odst. 1 písm. a) a b) navazuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti, která nabyla účinnost dnem 1. června 2010. Nabytím účinnosti zmíněné vyhlášky byla zrušena (kromě dalších) vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou byla do této doby určena vyhrazená elektrická zařízení a stanoveny některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazená elektrická technická zařízení (dále jen „zařízení“) jsou podle vyhlášky č.73/2010 Sb. zařízení určená pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace a též zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení vyhrazených elektrických technických zařízení do tříd a skupin (zařízení třídy I. – skupiny A až E, zařízení třídy II. – skupiny A až J) je stanoveno v příloze č. 1 vyhlášky.

Bližší podmínky bezpečnosti vyhrazených elektrických technických zařízení vyplývající z přílohy č. 2 vyhlášky jsou (kromě dalších) i tyto:

  • právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění[§ 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.] vydaného organizací státního odborného dozoru;

  • u zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákoníku práce) a v souladu s technickou dokumentací. Osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění;

  • zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska [§ 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb.] organizace státního odborného dozoru.

Ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb. je podrobněji rozvedeno viz Potřebná odborná způsobilost pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických technických zařízení této příručky.

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon, v platném znění) ukládá v § 11, odst. 1 pod bodem c) držitelům licence povinnost zajistit, aby technická zařízení používaná k výkonu licencované činnosti splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, stanovené právními předpisy a technickými normami.

Obdobná povinnost, tedy udržovat své odběrné elektrické zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...