dnes je 17.6.2024

Input:

Smlouva o úschově

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.12
Smlouva o úschově

Vymezení a předmět smlouvy

Smlouvu o úschově mezi sebou uzavírají schovatel a složitel. Podstatou smlouvy o úschově je závazek schovatele převzít od složitele do úschovy konkrétní movitou věc a tuto věc opatrovat, a závazek složitele uhradit schovateli náklady, které mu v souvislosti s úschovou věci vzniknou, případně – byla-li sjednána – i odměnu.

Právní úprava a forma

Právní úprava smlouvy o úschově je obsažena v § 747 a následujících občanského zákoníku. Podobná právní úprava je obsažena i v obchodním zákoníku, a to jednak jako smlouva o uložení věci, na jejímž základě opatrovatel u sebe bezplatně uloží věc, která se u něho již nachází na základě jiného smluvního vztahu s uložitelem, a jednak jako smlouva o skladování, uzavíraná mezi podnikateli, která je vždy úplatná.

Smlouva o úschově může být sjednána i v jiné než písemné formě. Písemnou formu lze však jen doporučit.

Předmět úschovy

Předmětem úschovy může být pouze movitá věc, nemovitost dát do úschovy nelze. Předmět úschovy nemusí být ve vlastnictví složitele.

Úplata a úhrada nákladů

Smlouva o úschově může být uzavřena jako úplatná i jako bezúplatná. Složitel je povinen poskytnout schovateli odměnu tehdy, je-li to mezi nimi sjednáno, odpovídá-li to předmětu podnikání schovatele či je-li to obvyklé. V opačném případě lze mít za to, že schovateli odměna nenáleží. Tím však není dotčen nárok schovatele na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s úschovou věci vzniknou.

Trvání úschovy

Ohledně trvání úschovy poskytuje občanský zákoník stranám poměrně velkou volnost. Strany si mohou dobu úschovy především sjednat a určit například, že doba úschovy uplyne (a složitel je povinen převzít věc zpět) ke konkrétnímu datu. Dobu úschovy lze sjednat i ve prospěch jedné ze stran a dohodnout například, že zatímco složitel je oprávněn požadovat vrácení věci kdykoliv, schovatel není oprávněn vrátit věc předčasně. Nesjednají-li si strany dobu úschovy, platí, že schovatel je oprávněn věc kdykoliv vrátit a složitel je oprávněn kdykoliv její vrácení žádat.

Práva a povinnosti stran

Nahrávám...
Nahrávám...