dnes je 24.4.2024

Input:

Smlouva o nájmu podniku

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.23
Smlouva o nájmu podniku

Právní úprava smlouvy o nájmu podniku je obsažena v § 488b–488i ObchZ. Jde o smlouvu, jejíž úprava je obsažena pouze v obchodním zákoníku a má povahu tzv. absolutního obchodu. Ustanovení § 488b až 488e jsou ustanovení kogentní, od nichž se strany nemohou odchýlit, ostatní ustanovení jsou dispozitivní a strany si mohou sjednat úpravu odchylnou, případně aplikaci těchto ustanovení vyloučit.

Předmět smlouvy

Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se naproti tomu zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné.

Podnik

Předmětem smlouvy o nájmu podniku je tedy podnik, případně část podniku, pokud tvoří samostatnou organizační složku. Podnik je definován v ustanovení § 5 obchodního zákoníku. Podle citovaného ustanovení se podnikem rozumí soubor následujících složek podnikání:

  • hmotných – hmotnými složkami podnikání je možné rozumět zejména movité a nemovité věci, které jsou používány k podnikání, např. stroje, motorová vozidla, budovy apod.,

  • osobních – osobní složkou podnikání se rozumí struktura a kvalifikační úroveň jednotlivých zaměstnanců a dalších osob, které podnikatel využívá k realizaci své podnikatelské činnosti,

  • nehmotných – nehmotnou složkou podnikání se rozumí práva k duševnímu vlastnictví, know-how, obchodní tajemství, obchodní firma apod.

Podnik je tedy určitý funkční celek, který je tvořen všemi výše uvedenými složkami. V případě, že by některá složka chyběla, např. zaměstnanci, pak by nešlo o podnik, ale o soubor movitých a nemovitých věcí nehmotných práv a nebylo by možné tyto věci a práva pronajmout na základě smlouvy o nájmu podniku.

K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Ostatní věci či práva, která nesplňují tato kritéria, k podniku nepatří. Typickým případem budou pohledávky vznikající mezi společníkem a obchodní společností, např. pohledávka společnosti na splacení vkladu společníka v s.r.o. Tato pohledávka neslouží k provozování podniku, a tudíž nemůže být součástí podniku. Podle ustanovení § 5 odst. 2 obchodního zákoníku je podnik věcí, a to věcí hromadnou, a na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu.

Podnik, který je pronajímán (případně jeho část), musí být ve smlouvě dostatečně určitě vymezen.

Písemná forma

Smlouva o nájmu podniku musí mít písemnou formu, jinak by nebyla platně uzavřena.

Úplatnost

Jak již bylo naznačeno výše, smlouva o nájmu podniku je smlouvou pojmově úplatnou. Je tedy třeba, aby ve smlouvě byla dohodnuta výše nájemného nebo alespoň způsob určení výše nájemného.

Schválení smlouvy

Ke smlouvě o nájmu podniku musí být udělen souhlas společníků nebo valné hromady (viz § 67a obchodního zákoníku), případně je třeba souhlasu členské schůze družstva (viz § 239 odst. 4 a § 260 obchodního zákoníku).

Založení smlouvy do sbírky listin

Smlouva o nájmu podniku, jakož i její návrh, se zakládá do sbírky listin. Uložení smlouvy do sbírky listin rejstříkový soud bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku. Smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Obchodním věstníku, což znamená, že teprve od tohoto dne může nájemce podnik na základě uzavřené smlouvy provozovat a řídit. Smluvní strany si samozřejmě mohou sjednat, že smlouva nabude účinnosti později, ale dřívější účinnost (přede dnem zveřejnění v Obchodním věstníku) možná není.

Kdo může být nájemcem

Nájemcem může být pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, který má příslušné podnikatelské oprávnění k provozování činnosti, která je v pronajatém podniku provozována, jinak je smlouva absolutně neplatná. Tato podmínka přitom musí být splněna nejen v době uzavření smlouvy, ale po celou dobu trvání nájmu. Obchodní zákoník přitom nevyžaduje, aby byl pronajímatelem podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku, může jít tedy i o nepodnikatele, který podnik nabyl např. děděním.

Povinnost provozovat podnik s odbornou péčí

Nájemce je povinen podnik provozovat s odbornou péčí. Bez souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn měnit předmět podnikání provozovaný v pronajatém podniku. Obchodní zákoník nevyžaduje písemnou formu takového souhlasu, ale tu lze v každém případě doporučit.

Přechod práv a závazků

Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce. To platí i pro práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Smluvní strany se přitom nemohou dohodnout, že by některá práva a závazky náležející k pronajatému podniku na nájemce nepřešla – taková dohoda by byla neplatná. K přechodu závazků není třeba souhlasu věřitele a pronajímatel ze zákona ručí za závazky, které patří k podniku a které vznikly před účinností smlouvy o nájmu podniku. Nájemce je ale povinen věřitelům převzetí závazků oznámit a pronajímatel zase oznamuje dlužníkům přechod pohledávek na nájemce.

Nájemce bude pronajatý podnik provozovat pod svou firmou, neboť firma pronajímatele na nájemce nepřechází.

V případě skončení nájmu přecházejí práva a závazky z pracovněprávních vztahů, které trvají ke dni skončení nájmu a z

Nahrávám...
Nahrávám...