dnes je 15.6.2024

Input:

Smlouva o kontrolní činnosti

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.28
Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti je upravena v ustanovení § 591 až 600 obchodního zákoníku. Většina ustanovení je dispozitivních, tzn. smluvní strany si mohou sjednat odchylnou úpravu, až na ustanovení § 592 a 597 obchodního zákoníku, od kterých se smluvní strany odchýlit nemohou, ani je nemohou vzájemnou dohodou vyloučit.

Smlouva o kontrolní činnosti představuje dohodu smluvních stran, ve které se jedna smluvní strana – vykonavatel kontroly – zavazuje provést nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a druhá smluvní strana – objednatel – se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

Podstatné náležitosti této smlouvy jsou:

  • přesné označení smluvních stran,

  • závazek vykonavatele kontroly provést nestranné zjištění stavu věci nebo ověření výsledku činnosti,

  • určení věci nebo výsledku činnosti, kterých se má kontrolní činnost týkat,

  • závazek vykonavatele kontroly vydat o výsledku kontroly osvědčení,

  • závazek objednatele zaplatit za provedení kontrolní činnosti úplatu.

Forma smlouvy

Pro smlouvu o kontrolní činnosti nestanoví obchodní zákoník požadavek písemné formy, proto může být uzavřena i ústně, případně konkludentně. Výše úplaty nemusí být ve smlouvě dohodnuta. Jde o tzv. absolutně obchodní smlouvu.

Kdy lze sjednat smlouvu o kontrolní činnosti

Praktické bude využití této smlouvy např. při zjišťování, zda na základě uzavřené kupní smlouvy bylo dodáno vadné či bezvadné zboží, při zjišťování stavebního stavu nemovitosti, kterou objednatel hodlá koupit aj. Předmětem smlouvy o kontrolní činnosti může být jak zjišťování stavu věcí movitých, tak i nemovitých.

Povinnost provést kontrolu nestranně

Vykonavatel kontroly je povinen provést kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. Ustanovení kontrolní smlouvy, jimiž se ukládají vykonavateli kontroly povinnosti, jež by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, jsou neplatná.

Způsob a rozsah kontroly

Vykonavatel kontroly je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění. Pokud jde o rozsah a způsob kontroly, kterou má vykonavatel kontroly provést, je určující především smlouva, která by je měla vymezit, a ve smlouvě by byly zcela konkrétně stanoveny vykonavateli kontroly povinnosti podle předmětu a účelu kontroly (nesmí jít však o povinnosti, které by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení). V případě, že smlouva nestanoví rozsah a způsob kontroly, pak je vykonavatel kontroly povinen provést kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. Je ale zřejmé, že takovéto vymezení rozsahu a způsobu kontroly není příliš určité a nedává smluvním stranám jistotu, že dosáhnou účelu kontroly. Proto lze doporučit podrobné sjednání rozsahu a způsobu kontroly ve smlouvě.

Místo a doba kontroly

Místo a doba kontroly by rovněž měly být sjednány ve smlouvě. V případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...