dnes je 30.9.2023

Input:

Průkaz energetické náročnosti

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.2
Průkaz energetické náročnosti

Povinnost zpracování PENB

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen podle ustanovení § 7a zákona

 • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov;

 • zajistit zpracování PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou

  • větší než 500 m2 ... od 1. července 2013;

  • větší než 250 m2 ... od 1. července 2015;

 • zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou

  • větší než 1 500 m2 ..... do 1. ledna 2015;

  • větší než 1 000 m2 ..... do 1. ledna 2017;

  • menší než 1 000 m2 ... do 1. ledna 2019;

 • oznámit ministerstvu zpracování průkazu oprávněnou osobou a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby v případě vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

 • u budovy užívané orgánem veřejné moci umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu (v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu);

 • předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

Prodej a pronájem budovy

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

 • zajistit zpracování PENB

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy;

  • při pronájmu budovy;

  • při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016;

 • předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii

  • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy;

  • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy;

 • předat PENB nebo jeho ověřenou kopii

  • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

  • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy;

  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

   • prodeji budovy nebo ucelené části budovy;

   • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Prodej a pronájem jednotky

Vlastník jednotky je povinen

 • předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii

  • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky;

  • možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky od 1. ledna 2016,

 • předat PENB nebo jeho ověřenou kopii

  • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

  • nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy od 1. ledna 2016;

 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  • prodeji jednotky;

  • pronájmu jednotky od 1. ledna 2016.

Platnost PENB

Průkaz energetické náročnosti platí 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Průkaz musí být součástí dokumentace (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Povinnost zpracovat PENB není

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2;

 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely;

 • u staveb pro rodinnou rekreaci;

 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Pro případy uvedené dále v pasáži Energetický posudek musí průkaz energetické náročnosti obsahovat též energetický posudek.

Zpracovatel PENB

Průkaz může zpracovat pouze

 • příslušný energetický specialista. Tím je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu k zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu a provádění kontrol. Podmínkou pro udělení oprávnění je složení odborné zkoušky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost;

 • osoba jiného členského státu Unie, pokud je tam oprávněna k výkonu uvedené činnosti. Uznávacím orgánem je ministerstvo (podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů).

Energetický audit

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni podle ustanovení § 9 zákona č. 406/2000 Sb. zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

 • budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem (tím se rozumí v současnosti výše uvedená vyhláška č. 480/2012 Sb.);

 • u větší změny dokončené budovy není splněna výjimka z požadavků na energetickou náročnost budovy (nejsou technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely).

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně pouze osobami uvedenými výše u PENB.

Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

Další povinnosti

V případě, že pro stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce, mají další povinnosti:

 • předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci;

 • v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace splnit opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce;

 • oznámit ministerstvu provedení energetického auditu. V případě energetického specialisty vykonávajícího svou činnost podle právního předpisu jiného členského státu Unie je třeba předložit ministerstvu kopii oprávnění této osoby.

Energetický posudek

Povinnost zajistit

Stavebníkovi, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníku budovy nebo energetického hospodářství ukládá ustanovení § 9a zákona č. 406/2000 Sb. zajistit energetický posudek pro (výběr povinností dle našeho zaměření)

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW. Energetický posudek je součástí průkazu energetické náročnosti;

 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění.

Vlastní rozhodnutí

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu energetické náročnosti;

 • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu energetické náročnosti;

 • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

 • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody (pro nebytové prostory, pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly).

Energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně pouze osobami uvedenými výše u PENB. Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

Další povinnosti

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou

 • oznámit ministerstvu provedení energetického posudku. V případě energetického specialisty vykonávajícího svou činnost podle právního předpisu jiného členského státu Unie je třeba předložit ministerstvu kopii oprávnění této osoby,

 • na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

Cena PENB

Cena posudku energetické náročnosti budovy je smluvní, nestanovuje ji žádný právní předpis a určuje ji také trh. Závisí na velikosti budovy, složitosti stavebního řešení a řešení technických systémů budovy. Cenu ovlivní i to, zda má stavebník či vlastník k dispozici aktuální dokumentaci skutečného provedení stavby, údaje o energetické náročnosti budov y. V případě rodinného domu se zjištěné ceny u nejlevnějšího energetického specialisty pohybují od 5 000 Kč výše, u bytového domu od 10 000 Kč.

Energetický specialista

Energetickým specialistou je podle ustanovení § 10 zákona fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem (MPO) k

 • zpracování energetického auditu a energetického posudku;

 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov;

 • provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

 • provádění kontroly klimatizačních systémů.

Podmínkou pro udělení oprávnění je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a složení odborné zkoušky, které se prokazují protokolem o výsledku zkoušky. Způsob prokazování jednotlivých podmínek stanovuje zákon.

Odborná způsobilost

Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

(Požadavek na vzdělání a praxi je shodný s předpokladem k udělení autorizace u ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb.).

Seznam energetických specialistů

Žadatele, který splní podmínky pro udělení oprávnění, zapíše MPO do seznamu energetických specialistů. Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

Povinnosti ES

Energetický specialista je povinen

 • zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s požadavky ustanovení zákona;

 • předat zprávu o kontrolách, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy;

 • opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole svým jménem a číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování (evidenční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných dokumentech);

 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností;

 • získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu či újmě třetí osoby;

 • průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech a na vyžádání předat údaje z této evidence MPO;

 • předkládat na vyžádání MPO nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle tohoto zákona;

 • na vyžádání MPO doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti;

 • být pojištěn po celou dobu výkonu činnosti pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v

Nahrávám...
Nahrávám...