dnes je 30.9.2022

Input:

Připojovací podmínky pro osázení a připojení měřících zařízení v sítích do 1 kV - 2014

24.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.1.1 Připojovací podmínky pro osázení a připojení měřících zařízení v sítích do 1 kV – 2014

Václav Macháček

Zákazníci, odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením připojeným z distribuční soustavy s napětím do 1 kV (odběratelé kategorie D případně odběratelé kategorie C) jsou, jak již bylo v úvodu uvedeno, povinni na svůj náklad upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o připojení a s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy (PPDS) po předchozím projednání s jejím provozovatelem.

Poznámka:

Odběrným místem se rozumí místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřících transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.

Odběrným zařízením se rozumí odběrné elektrické zařízení zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k přenosové nebo distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.

Měřícím místem se rozumí, místo měření elektřiny v zařízeních elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech; představuje soubor technických prostředků a měřidel připojených k jednomu nebo více měřícím bodům, vztahující se k jednomu odběrnému nebo předávacímu místu.

Předacím místem se rozumí místo předávání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou.

Měřícím bodem se rozumí, fyzický bod sítě, ve kterém se měří a zaznamenává elektřina a vyhodnocují směry toků činné a jalové energie.

Měřícím zařízením se rozumí veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot.

Pro stanovení a jednotný výklad technických požadavků jako jednoho z předpokladů pro zabezpečení řádného měření elektřiny v daném regionu, vydaly a průběžně aktualizují společnosti PRE Distribuce, a.s. (dále jen PRE), ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZ) a E.ON Distribuce, a.s. (dále jen E.ON) – držitelé licencí na distribuci a provozovatelé distribuční soustavy v rámci své působnosti, jako veřejný dokumentdále uvedené standardy (platné v době zpracování tohoto pojednání – březen 2014) stanovující požadavky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy do 1 kV.

  • PRE Distribuce, a.s.

Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření – Díl I.: Distribuční síť nn (účinnost verze 9: od 29. 5. 2013).

Poznámka:

Kapitola 10 – Dílu I. řeší připojování výroben elektřiny

Nahrávám...
Nahrávám...