dnes je 17.6.2024

Input:

Převod spoluvlastnického podílu

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.3.2
Převod spoluvlastnického podílu

Pokud chce spoluvlastník převést svůj spoluvlastnický podíl na třetí osoby, mohou v zásadě nastat dvě situace:

  1. případ převodu na osoby blízké – u těchto osob není převod spoluvlastnického podílu nijak omezen a spoluvlastník na ně může spoluvlastnický podíl převést zcela volně. Okruh osob, jež jsou považovány za osoby blízké, je dán § 116 ObčZ; jedná se o příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžela a dále též o jiné osoby v rodinném poměru nebo poměru obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich důvodně druhá pociťovala jako újmu vlastní.

    Předkupní právo

  2. případ převodu na jiné osoby než osoby blízké – spoluvlastník je při dispozicích se spoluvlastnickým podílem omezen předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Převodem se rozumí jak převody úplatné, tak převody bezúplatné (darování). Podstata předkupního práva spoluvlastníků spočívá v tom, že je spoluvlastník, který hodlá svůj podíl převést, povinen nabídnout spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům přednostně ke koupi, a to maximálně za takovou cenu, za jakou hodlá spoluvlastnický podíl převést. Jinými slovy řečeno, oprávněný spoluvlastník je povinen zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, pokud se spoluvlastníci nedohodnou jinak.

Pokud není mezi spoluvlastníky dohodnuta jiná lhůta pro využití spoluvlastnického práva, platí, že jsou spoluvlastníci, kteří chtějí využít svého předkupního práva, povinni vyplatit nemovitou věc do dvou měsíců po nabídce a věc movitou do osmi dnů po nabídce. Pro byty a nebytové prostory platí stejná pravidla jako pro věci nemovité.

Pokud se týká využití předkupního práva, nastává jednoduchá situace v případě, že je věc v podílovém spoluvlastnictví dvou osob. Složitější je však situace, kdy je z předkupního práva oprávněno více spoluvlastníků. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem:

  1. spoluvlastníci oprávnění z předkupního práva se dohodnou na tom, v jakém poměru věc vykoupí. Dohoda může znít i tak, že předkupní právo

Nahrávám...
Nahrávám...