dnes je 4.12.2023

Input:

Přestupky a ukládání sankcí

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.5
Přestupky a ukládání sankcí

Přestupky a ukládání sankcí

ŽZ uvádí jednotlivé skutkové podstaty přestupků, kterých se může dopustit fyzická osoba jako správce dědictví, pokračovatel v provozování živnosti nebo odpovědný zástupce. Za přestupky uvedených osob lze uložit pokutu do stanovené výše nebo i pokutu v blokovém řízení do výše 5 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku neoprávněného podnikání, jestliže provozuje podnikatelskou činnost a nemá příslušné živnostenské oprávnění. Výše pokut je odstupňována podle toho, zda došlo k neoprávněnému podnikání v živnosti volné, řemeslné, vázané nebo koncesované.

Živnostenský úřad pokutu může uložit nebo může od uložení pokuty upustit. Záleží zcela na jeho správním uvážení a posouzení všech okolností daného konkrétního případu.

Dopustí-li se neoprávněného podnikání fyzická osoba, její delikt lze kvalifikovat jako přestupek podle § 61 ŽZ nebo trestný čin podle § 118 trestního zákona.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Podle § 62 ŽZ lze ukládat pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnosti, které je povinna plnit podle ŽZ. Za jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů lze uložit také blokovou pokutu do 5 000 Kč, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a povinný subjekt je ochoten pokutu zaplatit.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se může dopustit také správního deliktu neoprávněného podnikání.

Rozsah živnostenského oprávnění je vymezen v ust. § 34 a násl. ŽZ. Obsahové náplně jednotlivých živností jsou

Nahrávám...
Nahrávám...