dnes je 17.6.2024

Input:

Oprava chyby v katastrálním operátu

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.17.2
Oprava chyby v katastrálním operátu

Právní úprava

Úprava postupu při opravě chyb v katastrálním operátu je obsažena zejména v § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon a v § 52 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se katastrální zákon provádí (katastrální vyhláška).

Jaké chyby opravit lze a jaké nikoliv

Ustanovení § 8 katastrálního zákona slouží k opravě chyb, které vznikly:

  1. zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,

  2. nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené v katastrální vyhlášce,

  3. nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány.

Pojem "zřejmý omyl“ žádný předpis nedefinuje. Je vždy nutné posoudit konkrétní případ a konkrétní situaci, obecně se však dovozuje, že zřejmý omyl je taková chyba, která je jasná každému odborníkovi na danou oblast. Za zřejmý omyl je považován např. chybný přepis údajů z listin do písemného operátu katastru nemovitostí, chybný zákres do katastrální mapy učiněný v rozporu s měřickými podklady nebo zápis na základě listiny, která zcela zřejmě nic neprokazuje a na jejímž základě zápis nikdy neměl být učiněn. Naproti tomu zřejmým omylem není zápis podle sice nesprávného, ale pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.

Podle § 5 odst. 7 katastrálního zákona nemohou být právní vztahy dotčeny opravou chyb v katastrálním operátu, pokud jejich změna není doložena listinou. Opravu tak lze provést pouze v případě, že pro ni je podklad v listině, která je uložena ve sbírce listin katastrálního úřadu.

Z toho, že katastr nemovitostí zcela převzal operát bývalé evidence nemovitostí, lze dovodit, že postupem podle § 8 katastrálního zákona je možné opravit nejen chyby vzniklé po zřízení katastru nemovitostí (1. 1. 1993), ale i chyby vzniklé zřejmým omylem při vedení této bývalé evidence (od 1. 4. 1964). Uvedeným postupem však nelze napravit chyby, které vznikly při vedení pozemkového katastru či pozemkové knihy. Katastrální úřady i zeměměřické a katastrální inspektoráty v těchto případech doporučují obrátit se na příslušný soud s žalobou na určení vlastnictví.

Chybou při vedení katastru není ani údaj, který neodpovídá skutečnosti proto, že někdo nesplnil vůči katastrálnímu úřadu svou ohlašovací povinnost nebo mu ohlásil k zápisu nepravdivé údaje. Tyto delikty se řeší postupem podle § 23 a násl. katastrálního zákona o porušení pořádku na úseku katastru.

Na základě čeho se provádí oprava

Chybný zápis práva a údaje s právem souvisejícího, parcelního čísla, čísla popisného a evidenčního, čísla jednotky, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, BPEJ, způsobu využití stavby, způsobu využití jednotky, způsobu ochrany nemovitostí, údaje o vlastníku nebo oprávněném z jiného věcného práva (§ 10 katastrální vyhlášky) opraví katastrální úřad na základě:

  1. listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, nebo

  2. opravy listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést.

Chybné geometrické a polohové určení opraví katastrální úřad na základě:

  1. výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro účely

Nahrávám...
Nahrávám...