dnes je 19.5.2024

Input:

Odvolání proti rozhodnutí správce daně

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.10.3
Odvolání proti rozhodnutí správce daně

Ing. Zdeněk Morávek

Odvolací řízení je upraveno v § 109 až § 116 daňového řádu. Odvolání je základním řádným opravným prostředkem, dále mezi tyto prostředky patří ještě rozklad. Pokud daňový řád nebo jiný speciální zákon výslovně nestanoví jinak, může se příjemce rozhodnutí proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvoláním v podstatě odvolatel žádá správce daně vyššího stupně, aby přezkoumal rozhodnutí správce daně nižšího stupně s cílem toto rozhodnutí změnit. Musí se ale jednat o nepravomocné rozhodnutí správce daně, což vyplývá z toho, že se jedná o řádný opravný prostředek. Nepravomocné je právě takové rozhodnutí, proti kterému je možné podat odvolání, protože neuplynula lhůta pro jeho podání; jak vyplývá z § 103 odst. 1 daňového řádu, rozhodnutí, které je účinné a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci.

Kdo může odvolání podat

Odvolatelem může být jakákoliv osoba zúčastněná na správě daní, tedy jak daňový subjekt, tak i třetí osoba.

Nepřípustnost odvolání

Kromě případů, kdy je odvolání výslovně vyloučeno, je odvolání dále nepřípustné, pokud směřuje pouze proti odůvodnění rozhodnutí.

Samostatně se nelze také odvolat proti rozhodnutí označenému jako výzva, pokud zákon výslovně nestanoví jinak (např. § 171 odst. 4 daňového řádu). Jedná se zejména o postup podle § 89 daňového řádu, kterým správce daně vyzývá daňový subjekt k odstranění pochybností. Pokud se bude osoba zúčastněná na správě daní bránit proti takto vydané výzvě, musí tak učinit buďto společně s odvoláním ve věci, anebo může podat stížnost podle § 261 daňového řádu.

K jakému orgánu se odvolání podává

Odvolání se podává u toho správce daně, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje. Odvolat se ale lze i proti takovému rozhodnutí, které ještě doručeno nebylo.

Pokud není stanoveno jinak, odvolání nemá odkladné účinky, to znamená, že neodkládá vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Pokud tedy neexistuje speciální úprava, je rozhodnutí vykonatelné ve lhůtě, která je jím stanovena, bez ohledu na skutečnost, zda bylo či nebylo podáno odvolání. Jak vyplývá z § 103 odst. 2 daňového řádu, rozhodnutí, které je účinné, je vykonatelné, jestliže se proti němu nelze odvolat, nebo jestliže odvolání nemá odkladný účinek, a uplynula-li lhůta k plnění, pokud byla stanovena.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud odvolání nelze podat nebo uplynula lhůta pro podání odvolání, je rozhodnutí pravomocné.

Daňový řád v § 110 připouští i další případy podání odvolání, a to pro případy některých chybných postupů správce daně. Jedná se o případy, kdy poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku, buď zcela chybí, nebo je neúplné či nesprávné. Potom lze odvolání podat do 30 dnů ode dne doručení opravného rozhodnutí, bylo-li vydáno, nejpozději však do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Pokud má příjemce rozhodnutí zájem na rychlejším nabytí právní moci rozhodnutí, nebo je rozhodnutý, že odvolání podávat nebude, může se svého práva na odvolání vzdát, a to až do uplynutí lhůty pro podání odvolání. Dnem vzdání se práva na odvolání nabývá rozhodnutí, vůči kterému byl tento úkon učiněn, právní moci.

Odvolatel může podané odvolání měnit, doplňovat nebo je i vzít zpět, a to až do doby, kdy je o odvolání rozhodnuto, či přesněji, kdy je rozhodnutí o odvolání vydáno.

Z pohledu právní jistoty daňových subjektů je důležité ustanovení § 111 odst. 6 daňového řádu. Pokud již uplynula lhůta pro stanovení daně, správce daně, který v odvolacím řízení tuto skutečnost zjistil, napadené rozhodnutí o stanovení daně zruší a zastaví odvolací řízení. Tato úprava je odrazem skutečnosti, že k uplynutí lhůty pro vyměření daně se přihlíží z úřední povinnosti.

Náležitosti odvolání

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v § 112 daňového řádu, odvolání musí mít tyto náležitosti:

  • - označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  • - označení odvolatele,
  • - číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  • - uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  • - označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  • - návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Rozhodující částí odvolání samozřejmě bude uvedení důvodů, proč je

Nahrávám...
Nahrávám...