dnes je 16.6.2024

Input:

Odpovědnost za BOZP ve firmě

22.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1
Odpovědnost za BOZP ve firmě

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

  • Usnesení předsednictva české národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, zejména  články 28 a 31.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 101 až § 103, § 106 odst. 1, 3 a 4, § 102 odst. 1

Ústavní základy

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky garantuje občanům ČR právo na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti jsou ponechány právní úpravě na úrovni zákona. Základním zákonem, který zajišťuje zaměstnaným občanům podrobně uspokojivé pracovní podmínky, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odpovědnost zaměstnavatele

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a k tomu je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky (ust. 101 odst. 1 a ust. § 102 odst. 1 zákoníku práce). Cílem této povinnosti zaměstnavatele je předcházet nebo omezovat situace a stav pracovního prostředí, kdy by mohlo docházet ke škodám na zdraví z práce. Břemeno zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nese tedy zaměstnavatel.

Pozice zaměstnance

Protipólem shora citované povinnosti zaměstnavatele je právo zaměstnance dané mu zákoníkem práce (v ust. § 106 odst. 1), a to právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opařeních na ochranu před jejich působením.

Zaměstnanec však není jen pasivním subjektem zaměstnavatelovy péče. Zaměstnanec je povinen podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, a kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání případně opomenutí při práci. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (účastní se přímo, pokud se neúčastní prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro otázky BOZP). Je povinen spolupracovat se zaměstnavatelem a odborně způsobilou osobou k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti na úseku BOZP vyplývající z předpisů k zajištění BOZP a z opatření kontrolních orgánů.

Co zahrnuje péče o BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je ve firmě součástí péče o zaměstnance. Péče o zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze rozdělit zhruba na tyto směry, a to:

  1. vyhledávání nebezpečí, jejich hodnocení a prevence rizik,
  2. zajištění hygienických, technických a technologických požadavků (úprava pracovišť, chodeb, schodišť a jiných komunikací,
Nahrávám...
Nahrávám...