dnes je 15.6.2024

Input:

Odborná způsobilost v elektrotechnice

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.2
Odborná způsobilost v elektrotechnice

Ing. Miloslav Kočí

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení řeší vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Ta rozeznává tři skupiny pracovníků

 • bez elektrotechnického vzdělání,

 • s elektrotechnickým vzděláním,

 • zvláštní kvalifikace.

Skupina bez elektrotechnické kvalifikace se dělí na:

 • pracovníky seznámené (§ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pracovníky poučené (§ 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Pracovníci seznámení

Protože, až na výjimky, každý v pracovním procesu používá elektrické zařízení (minimálně na svícení), tedy zachází s el. zařízeními, musí mít kvalifikaci pracovníků seznámených. Tito pracovníci musejí být zaměstnavatelem seznámeni, jak si mají počínat při zacházení s el. zařízeními, co na nich mohou a co nesmějí provádět. Součást seznámení musí být i seznámení s návody pro obsluhu el. zařízení, které při své práci používají, jakož i informace, kde se dá elektrické zařízení vypnout. O seznámení musí být sepsán zápis, podepsaný školitelem i seznámeným, z něhož musí vyplývat, co bylo předmětem seznámení.

Vyhláškou není stanovena lhůta opakovaného školení. Pokud se změní charakter činnosti pracovníků seznámených, pracoviště nebo el. zařízení, se kterými pracují, musí být provedeno nové seznámení.

Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou vyšším stupněm kvalifikace. Zaměstnavatel musí zajistit jejich seznámení s předpisy, které se na jejich konkrétní činnost na elektrické zařízení vztahují. Musejí být dále upozorněni na možné ohrožení el. zařízeními a seznámeni s první pomocí při úrazu elektřinou. Poučení musí být konkretizováno (výslovně musí být uvedeno, jakou konkrétní činnost na el. zařízení bude pracovník provádět), nelze provést poučení obecné.

Zaměstnavatel musí stanovit obsah a dobu seznámení a školení podle charakteru a rozsahu činnosti, jakož i ověřování jejich znalostí v lhůtách, které sám stanoví. O školení i přezkušování musí být sepsán zápis, podepsaný školitelem i poučeným.

Kvalifikace pracovníků s elektrotechnickým vzděláním

Pro provádění činností na el. zařízení nestačí jen absolvovat odborné vzdělání. Tito pracovníci musí mít dále zaškolení, určitou praxi a složenou odbornou zkoušku (vyhláška č. 50/1978 Sb.). Podmínkou složení zkoušky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti k činnosti na el. zařízeních a o absolvované praxi.

Skupina s elektrotechnickou kvalifikací se dělí na pracovníky:

 • znalé (§ 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pro řízení činnosti (§ 7 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst. 1 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pro řízení provozu (§ 8 odst. 2 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

 • pro provádění revizí (§ 9 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Platí, že kvalifikace podle:

 • § 6 je vyšší než podle § 5,

 • § 7 vyšší než podle § 5, 6,

 • § 8 vyšší než podle § 5, 6, 7.

Pracovníci podle § 6-9 jsou pracovníky znalými s vyšší kvalifikací. Osvědčení se získá zkouškou za podmínek uvedených ve vyhlášce.

Pracovník znalý

Pracovník znalý (§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) musí mít:

 • ukončené odborné vzdělání,

 • absolvované zaškolení,

 • složenou zkoušku.

Délku a obsah zaškolení stanoví zaměstnavatel s ohledem na charakter a rozsah činnosti. Zaškolení může provést kvalifikovaný pracovník, pověřený organizací. Zkoušku provede pracovník s kvalifikací podle § 6-9 a pořídí o tom zápis, který oba podepíší.

Není tedy nutné, aby vyučenec čekal, až nabude praxi potřebnou pro složení zkoušky podle vyššího paragrafu. Jako pracovník znalý může sám vykonávat některé činnosti na el. zařízeních. Nemůže ale pracovat samostatně, to znamená, že ve své činnosti musí být odborně veden pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací.

Pracovník pro samostatnou činnost

Pracovník pro samostatnou činnost (§ 6 vyhlášky. č. 50/1978 Sb.) je pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který má:

 • ukončené odborné vzdělání,

 • nejkratší praxi podle druhu zařízení (viz tab. 1),

 • složenou zkoušku, kterou prokáže znalosti pro samostatnou činnost.

Zkouška se skládá před odbornou tříčlennou zkušební komisí. Alespoň jeden člen komise musí mít kvalifikaci podle § 7-9.

Pracovník pro samostatnou činnost může sám bez dalšího řízení vykonávat práce na el. zařízení, pokud se nejedná o práce zakázané, nebo pro ně není požadována přítomnost dvou kvalifikovaných osob.

Pracovník pro řízení činnosti

Pracovník pro řízení činnosti (§ 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) je pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který má:

 • ukončené odborné vzdělání,

 • praxi podle druhu zařízení (viz tab. 1),

 • složenou zkoušku, kterou prokáže znalosti pro řízení činností.

Tříčlenná zkušební komise musí mít alespoň jednoho člena s kvalifikací podle § 8-9.

Pracovník pro řízení činností může řídit činnost skupiny pracovníků. Jsou-li v organizaci tři elektrikáři, musí mít jeden kvalifikaci alespoň podle § 7. Obdobně pracovní skupina složená ze tří a více pracovníků musí mít jednoho s § 7. Je vhodné takového pracovníka jmenovat trvale vedoucím práce.

Pracovník pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (pro řízení provozu)

Pracovník pro řízení činnosti dodavatelským způsobem nebo pro řízení provozu (§ 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) je pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který má:

 • ukončené odborné vzdělání,

 • praxi podle druhu zařízení (viz tab. 1),

 • složenou zkoušku, kterou prokáže znalosti pro řízení dodavatelské činnosti nebo provozu.

Jsou to tedy dva druhy kvalifikace.

Zkoušky provádí tříčlenná komise, z níž alespoň dva členové musejí mít kvalifikaci podle § 8 nebo § 9.

Kvalifikace pro řízení provozu slouží pro organizace s vlastní elektroúdržbou. Je to dostatečná kvalifikace pro stanovení osoby odpovědné za el. zařízení.

Kvalifikaci pro řízení dodavatelské činnosti musí mít vedoucí případně mistr dodavatelské organizace. Bez pracovníka s touto

Nahrávám...
Nahrávám...