dnes je 5.12.2022

Input:

Obecná opatření při návrhu nebo rekonstrukci elektrických rozvodů

22.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.6 Obecná opatření při návrhu nebo rekonstrukci elektrických rozvodů

Ing. Karel Dvořáček

Zřízení hlavní ochranné přípojnice (dále jen HOP). V domě (obvykle ve vybrané místnosti v suterénu) se zřídí HOP a provede její spojení s elektricky vodivými předměty. Při této příležitosti se rovněž zkontroluje zemnící soustava hromosvodu a zjistí, zda vyhoví i pro uzemnění HOP.

K HOP se připojí:

 • všechny vodivé části objektu schopné přenést cizí potenciál (potrubní systémy, atd.);

 • velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce šachty výtahu, kotelny, apod.);

 • všechna místa rozdělení vodiče PEN na PE a N;

 • ochranné vodiče dodatečně zřízené pro více bytů (například ochranné vodiče protažené instalačním jádrem).

Je-li HDV spolu s měřením uloženo v elektroměrových jádrech na podestách je nutno zachovat následující opatření. Základním požadavkem je především dodržet základní požadavek na bezpečnost osob v  případě požáru (třída vnějšího vlivu na komunikaci bytového domu je minimálně BD2 - nejčastěji BD 3 – velká hustota osob, snadný únik), to znamená je nutno zajistit, že zařízení je vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a není příčinou vytváření kouře a jedovatých plynů. HDV se provádí v systému TN-C. Schéma HDV je na následujícím obrázku 15-1.

Měření odběrů, odbočky do bytu. Měření odběrů se provádí pomocí elektroměrů, které se osadí po dohodě s dodavatelem elektřiny na veřejně přístupném místě nebo v k tomu účelu vyhrazené místnosti (u stávajících objektů například v kočárkárně). Jištění před bytovými elektroměry se provádí zásadně jističi s charakteristikou B. Při návrhu HDV a odboček do bytů je nutno zohlednit, zda není navržen přechod bytů ze stupně elektrizace A do stupně elektrizace B, případně zda bude zachována či zřízena lokální příprava TUV pomocí elektrických ohřívačů v bytě.

Vhodné náhrady stávajících elektroměrových (elektrorozvodných) jader

Původně byly používány v bytových domech různé typy elektroměrových jader, nejznámější jsou typy JOP a PEJ. Tyto jádra – rozváděče nevyhovují v současnosti dle současných norem, především dle ČSN 33 2000-3, kapitoly 32 „Vnější vlivy”, neboť dle názoru ČUBP je prostor schodiště a podest v bytovém domě nutno charakterizovat z hlediska podmínek úniku v případě nebezpečí minimálně v třídě BD2 (obvykle BD 3), což znamená požadavek na zajištění prostoru před vytvářením kouře a jedovatých plynů se zpomalením šíření plamene. Z tohoto důvodu je třeba elektroměrové rozváděče z komunikace vymístit do určené místnosti nebo je nutno použít rozváděče, které tyto bezpečnostní požadavky zajistí. Příklad těchto nových elektrorozvodných jader je na obrázku 15-2. Na obrázku č. 15-3 je jejich způsob osazení na komunikaci tak, aby vyhověly současným požadavkům.

Obrázek 15-1 Schéma HDV s vedením pro připojení bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N

Obrázek 15-2 Elektrorozvodné jádro vyhovující požadavkům ČSN 33 2000-3, kapitole 32 a ČSN 33 2000-5-51.

Obrázek 15-3 Osazení elektrorozvodného rozváděče vyhovujícího současným požadavkům na komunikaci bytového domu.

Světelné obvody

Světelné obvody na veřejných komunikacích se zásadně osadí energeticky úspornými světelnými zdroji a provede se exaktní nastavení časových spínačů. U objektů vícepodlažních a chodbových se osvětlení společných prostor rozdělí do samostatně ovládaných úseků. U objektů se společnými komunikacemi, na nichž je vyšší frekvence osob, případně komunikace jsou bez denního osvětlení, se použije k ovládání osvětlení čidel reagujících na výskyt osob a intenzitu osvětlení denním světlem.

Automatické spínače umělého osvětlení reagující na výskyt osob v osvětlovaném prostoru je nutno umístit tak, aby spolehlivě reagovaly na vstup, pohyb a přítomnost osob ve sledovaném prostoru. Při použití těchto automatických spínačů pro osvětlení schodišť, nebo svažitých chodeb je nutno zajistit i dostatečný předstih jejich funkce před dosažením pohybující se osobou počátku změny úrovně podlahy, nebo počátku schodiště.

Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.

Vnitřní společné komunikace se z hlediska jejich osvětlení rozdělují na:

 • schodiště (svislé komunikace);

 • chodby (vodorovné komunikace);

 • vstupy do výtahů;

 • vstupy do bytů;

 • technické chodby (např. chodby v suterénní části objektu, které jsou součástí přístupu k domovní vybavenosti);

 • vchod do domu.

Osvětlení schodiště musí umožňovat bezpečnou chůzi, hlavně ze schodů, má co nejméně oslňovat a světlo má dopadat na stupně tak, aby se na vodorovných plochách stupňů nevytvořily tmavé stíny vržené vyššími stupni a aby si vystupující osoba nestínila. Proto má být každý úsek schodů osvětlen proti směru sestupu neoslňujícím svítidlem mimo osu schodů. Často jsou nejvhodnější svítidla nástěnná. Důležité je dobře osvětlit první stupeň každého úseku schodiště.

Schodiště objektu musí být osvětleno po celé délce průběžně s možností ovládání v každém podlaží s ohledem na bezpečnost pohybu osob na tomto schodišti ve zvláště mimořádných situacích.

Požadavek připojení svítidel na dva obvody lze bez podstatného zvýšení nákladů splnit použitím svítidel se dvěma světelnými zdroji, z nichž každý je připojen na jiný obvod.

Pro osvětlení chodeb se použijí nástěnná, stropní nebo závěsná svítidla. Při umisťování svítidel na chodbách je nutno dbát na dobré osvětlení vstupů do bytů (bytových dveří). Prostor před vstupem do výtahu musí být osvětlen alespoň současně s osvětlením příslušného podlaží, aby byl umožněn bezpečný vstup, čtení pokynů a správná obsluha. U vstupu do výtahu na té straně, kde se dveře do šachty otevírají, se umístí ovládač, kterým se zapíná osvětlení příslušné chodby.

Při osvětlení vstupů do bytů je nutno zajistit dostatečné osvětlení:

 • jmenovky na vstupních bytových dveřích;

 • osoby na chodbě před bytovými dveřmi.

Jsou-li zvonková tlačítka soustředěna v podlažích na elektroměrovém jádru, je nutno osvětlením zajistit čitelnost štítků těchto tlačítek.

Technické chodby – tj. komunikace k prádelnám, sušárnám, sklípkům a ostatnímu technickému vybavení budovy, se osvětlují svítidly nástěnnými nebo stropními. Tato svítidla se ovládají vypínači, střídavými a křížovými přepínači, pouze v odůvodněných případech samočinnými spínači s čidlem výskytu osob.

Osvětlení technických chodeb se sklepy je nutno vždy řešit s ohledem na osvětlení v těchto sklípcích, avšak svítidla zapojená na společné osvětlení těchto chodeb a přívodní vedení k nim se ukládají vždy vně těchto sklípků.

Svítidlo před vstupem do domu musí dobře osvětlit všechny překážky, schody atd., dále zámek, tlačítkové tablo s elektrickým vrátným, škrabák na obuv atd. Domovní číslo je osvětlené zepředu nebo je z průsvitné hmoty a prosvětleno.

Pro rozvodnice výtahu a měření a regulace je nutno

Nahrávám...
Nahrávám...