dnes je 2.2.2023

Input:

Nové vydání podnikové normy energetiky na provedení rozváděčů pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA

17.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3 Nové vydání podnikové normy energetiky na provedení rozváděčů pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA

Václav Macháček

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti podniková norma energetiky PNE 35 7149 ed. 4 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA, stanovující technické požadavky na provedení těchto rozváděčů. Jedná se o čtvrté vydání normy, které nahrazuje předchozí vydání z roku 2012.

Základním podkladem pro řešení nového vydání byla ČSN EN 61439-1 ed.2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení z května 2012 a dále příslušné specifické normy. Z hlediska rozváděčů pro veřejné distribuční sítě to jsou ČSN EN 61439-5 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září 2011 (platnost normy bude ukončena k 29. 9. 2017) a ČSN EN 61439-5 ed. 2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září 2015. Uvedené normy a související normy PNE, byly podkladem pro zpracování této podnikové normy energetiky, která na koncepci a požadavky těchto norem navazuje. Dále norma vychází zpožadavků provozovatelů distribučních soustav a poznatků výrobců rozváděčů.

Norma byla zpracována a členěna podle základních kapitol souboru norem ČSN EN 61439 a jeho platných částí 1 a 5, což je rozdíl proti předchozím vydáním. V souladu s normami ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-5 je na výrobci rozváděče normou požadováno, uvádět technické parametry rozváděče (charakteristiky rozhraní) v širším rozsahu proti předchozím zvyklostem. Dále byl proti předchozímu vydání změněn minimální stupeň ochrany krytem rozváděče dle požadavku platných ČSN EN 61439-5 na IP34D což je přibližně IP44 (dosud min. IP43). Ve smyslu PNE 33 0000-2 ed. 5 – Přílohy 4 a Změny 1, norma však připouští možnost, stanovit min. stupeň ochrany krytem rozváděče dle výskytu vlivu vody (třídy AD3 nebo AD4) v daném místě instalovaného rozváděče distribuční transformační stanice. Zároveň byla provedena aktualizace citovaných a souvisejících norem ČSN, PNE, doplnění souvisejících legislativních předpisů a provedena úprava příloh normy.

Cílem nového vydání je jednoznačné upřesnění technických požadavků energetik pro výrobce distribučních rozváděčů a stanovení podmínek na montážní firmy z hlediska prováděné montáže pro zajištění provozní bezpečnosti a spolehlivosti daného zařízení. K vybraným ustanovením obsahové části PNE 35 7149 ed. 4 podrobněji.

Základní obsahové části normy:

1. Rozsah platnosti

2. Citované dokumenty a související právní předpisy

3. Termíny a definice

4. Značky a zkratky

5. Charakteristiky rozhraní (parametry) rozváděče pro DTS

6. Informace – značení pro identifikaci rozváděče DTS

7. Provozní podmínky

8. Konstrukční požadavky

9. Technické požadavky 10. Ověřování návrhu rozváděče DTS (typová zkouška)

11. Kusové ověřování rozváděče DTS (kusová zkouška)

Příloha A - Typové označení rozváděčů Příloha B - Volba pojistkového odpínače v návaznosti na jmenovitý výkon transformátoru a rozměrovou velikost pojistek gTr Příloha C - Základní schémata zapojení rozváděčů RST. Technické náležitosti objednávky rozváděče

Příloha D - Střídavé soustavy se jmenovitým napětím mezi 100 V a 1 000 V  Příloha E - Meze oteplení rozváděčů

Rozsah platnosti

PNE stanovuje základní technické a bezpečnostní požadavky pro řešení, provedení, ověřovací zkoušky, montáž a dodávání venkovních distribučních rozváděčů nízkého napětí pro distribuční transformovny vn/nn v provedení stožárovém - na příhradových stožárech, na sloupech z předpjatého betonu, dále pro transformovny věžové zděné nebo věžové panelové do výkonu transformátoru 630 kVA včetně, provozovatelů distribučních soustav České republiky.

Požadavky uvedené v PNE platí pro všechny rozváděče dle této normy, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.

Obr. č 1: Rozváděč dle PNE 35 7149 pro stožárovou transformační stanici

Citované dokumenty a související právní předpisy

V přehledu souvisejících norem ČSN a PNE jsou uvedena nejnovější vydání platná v době schválení této normy. Při používání normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat při používání nedatovaných podnikových norem energetiky PNE. Vydané PNE jsou k dispozici na adrese: https//www.csres.cz

Termíny a definice značky a zkratky

Termín Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě PENDA, je termín používaný platnými normami ČSN EN 61439-5 a ČSN EN 61439-5 ed. 2. Citované normy v rámci sjednocení požadavků na rozváděče pro distribuční transformovny a pro kabelové rozvodné skříně ve svých ustanoveních již blíže dvě provedení rozváděčů nerozlišují – rozlišují pouze venkovní a vnitřní provedení.


Pro účely podnikové normy energetiky byl zvolen upřesňující termín Rozváděč nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA (zkráceně „Rozváděč DTS”) - rozváděč ověřený dlouhodobými provozními poznatky, vhodný svou vnější konstrukcí pro venkovní instalaci na místech, která mohou být přístupná veřejnosti, provozovaný a udržovaný výhradně oprávněnými osobami, do kterého nemají přístup laici.

Charakteristiky rozhraní (parametry) rozváděče pro DTS

Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu rozváděče se jmenovitými hodnotami distribuční sítě, ve kterých bude provozován. Všechny charakteristiky rozhraní – parametry rozváděče DTS (pokud tyto přicházejí v úvahu pro daný výrobek), stanovuje výrobce rozváděče – viz uvedený základní výčet (celkový výčet charakteristik rozhraní – ČSN EN 61439-1 ed. 2, část 5 normy).

 • Jmenovité napětí rozváděče Un

 • Jmenovité pracovní napětí rozváděče Ue

 • Jmenovité izolační napětí rozváděče Ui

 • Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče Uimp - kategorie přepětí

 • Jmenovitý proud rozváděče InA

 • Jmenovitý proud obvodu – jištěného vývodu rozváděče Inc

 • Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče Icc

 • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw

 • Součinitel soudobosti rozváděče (RDF)

 • Jmenovitý kmitočet fn

 • Zařízení jistící před zkratem (SCPD)

 • Základní ochrana rozváděče - ochrana před dotykem živých částí

 • Ochrana při poruše rozváděče – ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

 • Typ uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen (TN-C, TT)

 • Stupeň znečištění

 • Zatřídění dle elektromagnetické komptability (EMC)

Informace – značení pro identifikaci rozváděče DTS, dokumentace a identifikace obvodů rozváděče

Identifikační štítky

Na identifikačním štítku rozváděče (štítcích) musí být vždy uvedeny následující údaje:

 • označení nebo ochranná známka výrobce rozváděče

 • typové označení dle přílohy A této PNE, výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče;

 • prostředky určení data výroby;

 • IEC 61439-5 / PNE 35 7149.

Další informace (např. jmenovité napětí rozváděče, jmenovitý proud rozváděče InA, jmenovitý proud obvodu – jištěného vývodu rozváděče Inc, stupeň ochrany krytem IP, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku (štítcích) po dohodě mezi uživatelem a výrobcem.

Skříň rozváděče musí mít trvanlivý, dobře viditelný a čitelný štítek se základními údaji dle ČSN EN 62208 ed. 2, který může být umístěn uvnitř skříně.

Na identifikačním štítku skříně musí být vždy uvedeny následující informace:

 • označení nebo ochranná známka výrobce skříně;

 • typové označení skříně dle čl. 8.7.1 této PNE;

 • výrobní (identifikační) číslo skříně.

Obr. Č. 2: Identifikační štítek rozváděče pro DTS – dřívější obsahové provedení

Dokumentace rozváděče DTS

Všechny charakteristiky rozhraní (parametry) rozváděče DTS (pokud tyto přicházejí v úvahu pro daný výrobek), jakož i doplňující informace týkající se rozváděče a skříně rozváděče (např. hmotnost, vnější rozměry, údaje o recyklaci použitých materiálů a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s rozváděčem.

Výrobce rozváděče musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz a pro jeho údržbu.

Identifikace obvodů rozváděče DTS

Uvnitř rozváděče musí být možno identifikovat jednotlivé obvody a jejich ochranná zařízení. Identifikační štítky (pro označení směru vývodu, typu kabelu apod.) musí být čitelné, trvalé a vhodné pro reálné okolní prostředí. Každou funkční jednotku (přívodní nebo vývodní jednotku rozváděče) musí být možno identifikovat jasně viditelným způsobem.

V případě odnímatelných pojistkových nosičů pojistkových odpínačů, které jsou specifické pro jištěný vývod, musí být štítek umístěn na pojistkovém nosiči i na pojistkovém spodku odpínače, aby se zabránilo nesprávné výměně pojistkového nosiče.

Obr. č. 3: Odnímatelný pojistkový nosič pojistkového odpínače pro nožovou pojistku

Typové označení rozváděčů a schémata zapojení

Systém typového označování rozváděčů dle PNE je uveden v příloze A normy. Rozváděče se označují písmeny RST a kombinací šesti skupin znaků a jejich upřesňujících kódů (kódovaných písmeny a číslicemi) rozdělených dělícím znakem (lomítko /) do dvou částí - viz uvedená tabulka.

Znak č.  1  2   3  4  5  6  
Kódyznaků  RST XX XX / Xx X X X 

Znak 1 - udává jmenovitý proud přípojnic

Znak 2 - označuje jmenovitý proud hlavního jističe případně jmenovitý proud pojistkového odpínače pro pojistky gTr dle přílohy B normy

Znak 3 - určuje způsob jištění vývodových jednotek – vývodů z rozváděče

Znak 4 - určuje maximální počet vývodových jednotek – vývodů rozváděče (včetně rezervních pozic) Znak 5 - určuje způsob měření odebírané elektřiny

Znak 6 - určuje číslo schématu zapojení dle přílohy C normy

Z identifikačního štítku uvedeného na obr. 2 vyplývá typové označení rozváděče - RST–0640/4835, což odpovídá konstrukčnímu provedení:

RST – rozváděč dle PNE 35 7149

Znak 1 – kód 06: Jmenovitý proud přípojnic rozváděče - 630 A

Znak 2 – kód 40: Jmenovitý proud hlavního jističe rozváděče - 400 A

Znak 3 – kód 4: Jištění vývodů rozváděče provedeno pojistkovými odpínači 400 A

Znak 4 – kód 8: Maximální počet vývodových jednotek - vývodů rozváděče – 8

Znak 5 – kód 3: Osazeny MTP pro distribuční měření neb universální monitor

Znak 6 – kód 5: Schéma zapojení 5 – (hlavní jištění – MTP pro universální monitor – vývody jištěny)

V příloze C normy je uvedeno 5 základních schémat, která by měla pokrýt většinu požadavků na vnitřní zapojení rozváděčů. Je-li požadována výroba rozváděče jiného zapojení než uvádí norma, lze toto provést po dohodě uživatele s výrobcem (6 – atypické zapojení dle dokumentace uživatele a na základě konzultace s výrobcem). Stručný popis schémat zapojení:

1 - hlavní jištění – přímé měření odebírané elektřiny – bez jištění vývodů

2 - hlavní jištění – přímé měření odebírané elektřiny – vývody jištěny

3 - hlavní jištění – nepřímé měření odebírané elektřiny – bez jištění vývodů

4 - hlavní jištění – nepřímé měření odebírané elektřiny – vývody jištěny

5 - hlavní jištění – měřící transformátory proudu pro universální monitor – vývody jištěny
6 - atypické zapojení dle dokumentace uživatele

Provozní podmínky

Jmenovité napětí rozváděče (Un) musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy. Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky – Un = 230/400V. Jmenovité pracovní napětí rozváděče (Ue) a jeho vývodních jednotek nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, ve které bude rozváděč provozován což je 230/400V.

Rozváděče konstruované, vyrobené a zkoušené dle této PNE jsou určeny pro použití v normálních provozních podmínkách, pro venkovní instalaci (místa přímo vystavená venkovnímu klimatu) a na místech přístupných veřejnosti. Rozváděče jsou provozovány výhradně osobami znalými nebo osobami znalými s vyšší kvalifikací dle PNE 33 0000-6 ed. 3.

Při stanovení základních charakteristik vnějších vlivů, kterým může být zařízení rozváděče ve venkovním prostoru vystaveno je vycházeno z požadavků PNE 33 0000-2 ed. 5 pro prostor VI.

Normální provozní podmínky pro venkovní instalaci rozváděče – příklady kritérií

 • teplota okolního vzduchu nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC;

 • dolní mez teploty okolního venkovního vzduchu je max. – 33 ºC;

 • teplota uvnitř rozváděče nepřesahuje + 55 ºC;

 • relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC;

 • nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m.

vnější vliv AD – výskyt vody

 • vliv třídy AD3 - stupeň ochrany krytem IPX3;

 • vliv třídy AD4 - stupeň ochrany krytem IPX4;

vnější činitel využití – B, schopnost osob BA1 - přístup laiků (k rozvodným zařízením umístěným na veřejně přístupných místech, např. stožáry venkovního vedení, rozváděče distribučních transformoven, kabelové skříně apod.).

Vnitřní prostor rozváděče je uvažován jako prostor V. dle PNE 33 0000-2. Jestliže jsou použity součásti (např. elektronická zařízení, měřící zařízení, relé a jiná zařízení spojená s rozvodem elektrické energie), které nejsou navrženy pro podmínky stanovené v PNE 33 0000-2 ed. 5 pro prostor V., mají být učiněna vhodná opatření k zajištění jejich spolehlivého provozu (např. klimatizace). Způsob provedení je odvislý od dohody uživatele s výrobcem.

V případech, kdy lze předpokládat výskyt zvláštních provozních podmínek vynucujících splnění určitých doplňujících požadavků, je nutná dohoda mezi výrobcem rozváděče a uživatelem, který musí informovat výrobce o jejich existenci. Příklady zvláštních provozních podmínek uvádí ČSN EN 61439-1 ed. 2 a platné normy ČSN EN 61439-5.

Konstrukční požadavky

Rozváděče pro DTS musí být vyrobeny takovým způsobem a z takových materiálů, aby byly schopny odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním včetně zamezení rosení způsobeným vlivy okolního prostření, které se mohou vyskytnout v provozních podmínkách instalace, pro kterou jsou určeny. Materiál rozváděčů musí odolávat provozním podmínkám pro venkovní instalaci po dobu životnosti bez změny parametrů a vlastností.

Na skříně a vnitřní konstrukce rozváděčů mohou být použity: - kovové materiály s vhodnou povrchovou úpravou odpovídající provozním podmínkám, pro které jsou
rozváděče určeny; - izolační materiály odolné proti teplu, vzplanutí a šíření plamene.

Požadované vlastnosti izolačních materiálů

Izolační materiály použité pro skříně rozváděčů a nosné konstrukce musí být ověřeny nebo musí vykazovat: - tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.3.1; - odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene – vlastnosti ověřené dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl.
10.2.3.2;
- zkouškou suchým teplem (tepelná stabilita) dle ČSN EN 61439-5, ČSN EN 61439-5 ed. 2 čl.
10.2.3.101; - ověření kategorie hořlavosti dle ČSN EN 61439-5, ČSN EN 61439-5 ed. 2 čl. 10.2.3.102; - odolnost proti ultrafialovému záření – izolační materiály na skříně rozváděčů a na vnější nosné
konstrukce řešené pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle
ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.4.

Ověření mechanické pevnosti rozváděčů

Ověření mechanické pevnosti rozváděčů se provádí podle doplňujících požadavků stanovených v platných normách ČSN EN 61439-5, v rozsahu zkoušek na ověření konstrukční pevnosti: - ověření odolnosti proti statickému zatížení; - ověření odolnosti proti rázovému zatížení - ověření odolnosti proti namáhání v krutu; a zkoušek na ověření odolnosti proti síle nárazu: - ověření odolnosti proti síle nárazu; - ověření mechanické pevnosti dveří; - ověření odolnosti kovových vložek v syntetickém materiálu proti axiálnímu zatížení; - ověření odolnosti proti mechanickým nárazům způsobeným předměty s ostrými hranami; - zkouška mechanické pevnosti základu, který má být zapuštěn do země.

Základní ochrana rozváděče DTS - Ochrana před dotykem živých částí

Rozváděč pro DTS – je venkovní stabilní rozváděč pro veřejné distribuční sítě, konstruovaný pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti. Jedná se o zařízení provozované výhradně oprávněnými osobami, do kterých nemají přístup laici. Jako nezbytná opatření zajišťujících vyhovující stupeň bezpečnosti rozváděčů, nutno požadovaným způsobem provést:

- ochranu rozváděče před vniknutím cizích pevných těles a vody - stupeň ochrany krytem; - zajištění dveří rozváděče pro zabránění přístupu nepovolaných osob; - bezpečnostní značení na dveřích rozváděče.

Stupeň ochrany krytem rozváděče pro DTS (ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody)

Požadovaný stupeň ochrany krytem rozváděče pro DTS vychází z požadavků PNE 33 0000-2 ed. 5, která platí pro určování vnějších vlivů působících na elektrická rozvodná zařízení včetně podmínek stanovení stupně ochrany krytem.

Obecně určující pro stanovení stupně ochrany krytem rozváděče jsou vlivy AA, AB, AD, AE, AF, AK, AL a BA, pokud v daném prostoru instalace rozváděče přichází v úvahu – viz Příloha 4 PNE 33 0000-2 ed. 5 a čl. 3.1.4 – Poznámka 5 k tabulce 3.

Na místech přístupných veřejnosti (schopnost osob BA1) musí být stupeň ochrany krytem u skříně rozváděče stožárové transformovny a uzavřených dveřích skříně rozváděče: - v místech instalace kde lze předpokládat výskyt vody třídy AD4 musí být stupeň ochrany krytem u
skříně rozváděče minimálně IP34D (odpovídá přibližně krytí IP44), pokud je rozváděč kompletně instalován podle pokynů výrobce. Při otevřených dveřích může být IP00.

- v místech instalace kde lze předpokládat maximální výskyt vody třídy AD3 musí být stupeň ochrany
krytem u skříně rozváděče minimálně IP43, pokud je rozváděč kompletně instalován podle pokynů
výrobce. Při otevřených dveřích může být IP00.

U rozváděčů osazovaných do stěn věžových zděných a věžových panelových transformoven je stupeň ochrany krytem z vnější strany - ze strany možného přístupu veřejnosti: - minimálně IP34D (odpovídá přibližně krytí IP44) při výskytu vody třídy AD4,
- případně IP43 při výskytu vody trvale nepřekračujícím třídu AD3. Z vnitřní strany - z vnitřního prostoru transformovny může být IP00 za předpokladu, že budou ve vnitřním prostoru vytvořena opatření k ochraně proti přímému dotyku nechráněné živé části rozváděče

Na jiných místech instalace (mimo míst přístupných veřejnosti) musí být úroveň ochrany krytem u skříně rozváděče minimálně IP33.

Ochrana krytem jističů a pojistkových odpínačů musí být v místě ovládání přístrojů všech provedení rozváděčů minimálně IP20.

Při nezbytném dodatečném krátkodobém připojení jakýchkoliv prozatímních kabelů, musí být zajištěn minimální stupeň ochrany krytem rozváděče (pokud uživatel nestanový jinak) IP23C.

Zajišťování dveří rozváděče DTS

Pro uzavření (uzamčení) dveří rozváděčů jsou určeny zámky dle ČSN 35 9752 čl. 7, pokud nebude mezi uživatelem a výrobcem dohodnut jiný způsob.

Rozváděče pro DTS jsou řešeny s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo vícebodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem (doporučeno tříbodové uzavírání ovládané jedním mechanismem). Dveře musí být zajištěny (uzamčeny) způsobem, kterým se zabrání přístupu nepovolaných osob a zároveň zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzavřeném stavu. Dveře budou osazeny na bezúdržbových závěsech (pantech) s bočním otevíráním.

Dveře rozváděče (křídla dveří) budou opatřeny aretací proti samovolnému

Nahrávám...
Nahrávám...