dnes je 15.1.2021

Input:

Kmenové listy

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6
Kmenové listy

JUDr. Alena Pokorná Malachová

Kmenové listy nejsou často využívaným nástrojem pro držbu podílu ve společnosti s ručením omezeným, přestože jejich výhody mohou být pro mnoho obchodních korporací nesporné.

Kmenový list je cenný papír s podobnou funkcí, jakou má akcie u akciové společnosti. Je to sama společnost, která vydá kmenový list společníkovi podobně, jako když akciová společnost vydá akcii akcionáři. Poznámka o vydání kmenového listu se také zapíše do obchodního rejstříku. Kmenové listy nemusí být vydány ke všem obchodním podílům, např. je možné je vydat jen k půlce podílů.

Právní terminologií je kmenový list pojmenovaný cenný papír na řad, který sice nejde zaknihovat, nicméně jej lze imobilizovat ve smyslu § 2413 a násl. NOZ.

Jak lze kmenové listy zavést

Podmínkou vydání kmenového listu je, že takovou možnost připustí společenská smlouva společnosti. Zda je, či není možné vydat kmenový list, se může určit přímo při založení s. r. o., nebo případně u již založených s. r. o. bude nutné společenskou smlouvu změnit a tím vydání kmenových listů umožnit.

Vlastnické právo ke kmenovému listu se převádí rubopisem a smlouvou (nemusí být písemná, postačí pouze smlouva uzavřená ústně či konkludentně) k okamžiku jeho předání. Převodem nabyvatel přistupuje ke společenské smlouvě a převodce se stává ručitelem.

Lze vydat i hromadný kmenový list, který nahrazuje více kmenových listů. Emitent (tedy subjekt vydávající cenný papír) může určit bližší podmínky pro takovou výměnu. Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje (základní podíly nebo jiné druhy podílů).

Kdy je převod podílu představovaný kmenovým listem účinný?

Je třeba rozlišovat mezi okamžikem účinnosti převodu mezi společníky a vůči společnosti.

Okamžik, kdy je převod účinný mezi společníky, nastává předáním kmenového listu, který má na rubopise uvedené jednoznačné označení nabyvatele (kupujícího).

Okamžik, kdy je převod účinný vůči společnosti, nastává okamžikem oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti, konkrétně jednateli. Zákon nestanoví lhůtu pro předložení kmenového listu společnosti. Zákon dokonce nestanovuje za nepředložení žádnou sankci. Dokud není předložen kmenový list společnosti, nemůže nový vlastník podílu řádně využívat svá práva. Mezi tato práva se řadí např. právo hlasovat na valné hromadě a dostávat podíl na zisku. Dalším důsledkem nepředložení kmenového listu je, že v obchodním rejstříku zůstane původní vlastník a skutečný vlastník nebude uveden. Tím může nabyvatel dosáhnout anonymity, viz níže.

Ochrana dobré víry

Občanský zákoník, konkrétně jeho ustanovení § 521, chrání nabyvatele v dobré víře. Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, cenný papír je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že nebyl dodržen postup stanovený pro nabytí cenného papíru prvním nabyvatelem. Ten, do jehož práva bylo zasaženo tím, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvého nabyvatele náležitým postupem, má právo na náhradu škody vůči emitentovi i vůči osobě, která v této záležitosti jednala jménem emitenta nebo na jeho účet, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Jaké jsou výhody kmenového listu?

V porovnání s převodem podílu na základě smlouvy je výhodou kmenového listu jeho

Nahrávám...
Nahrávám...