dnes je 24.2.2020

Input:

Evidence údajů o skutečných majitelích

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Evidence údajů o skutečných majitelích

Mgr. Pavla Krejčí

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Spolu s tím došlo i k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ”ZVR”). Kromě jiných změn byla novelizací AML všem právnickým osobám, tedy i společnosti s ručením omezeným, uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Přijetím novel obou zákonů došlo k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Hned úvodem je však třeba poznamenat, že právní úprava evidence skutečných majitelů dozná do budoucna dalších změn, a to v souladu se změnovou směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU č. 2018/843 ze dne 30. 5. 2018. Lhůta pro transpozici je stanovena do 10. 1. 2020. Ke dni sepisu tohoto příspěvku však nebyl příslušný zákon schválen.

Evidence o skutečných majitelích

Evidence údajů o skutečných majitelích je informační systém veřejné správy, který je veden rejstříkovými soudy, a zaznamenávají se do něj údaje o skutečných majitelích právnických osob.

Skutečný majitel

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Pro určení osoby skutečného majitele u společnosti s ručením omezeným pak platí vyvratitelná právní domněnka stanovená v § 4 odst. 4 písm. a) AML, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která:

a) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv na společnosti s ručením omezeným nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

b) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě a),

c) má být příjemcem alespoň 25 % zisku společnosti s ručením omezeným, nebo

d) je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů a) až c).

Povinnost zaznamenávat údaje

V souladu s § 29b AML platí, že společnost s ručením omezeným je povinna vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Pokud se týká údajů o skutečném majiteli, které má společnost s ručením omezeným vést a ověřovat, pak tyto údaje nejsou blíže v § 29b AML specifikovány. Je však možné vycházet z § 118f ZVR, dle kterého se do evidence skutečných majitelů zapisuje:

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy pobytu,

b) datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) státní příslušnost a

d) údaj o:

  • podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti ve společnosti s ručením omezeným,

  • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

  • jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným výše uvedeným způsobem.

Zákon nestanoví bližší formu, v jaké mají být údaje u společnosti s ručením omezeným vedeny. Může se tak dít jak v elektronické, tak i písemné podobě.

Zákon nestanoví ani to, jakým způsobem si má společnost s ručením omezeným ověřovat totožnost skutečného majitele. Společnost bude vycházet především ze seznamu společníků, výpisů z obchodního rejstříku, čestných prohlášení, uzavřených smluv apod.

Povinnost archivace

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele má společnost s ručením omezeným uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem (členem statutárního orgánu), a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli se dále zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích.

Evidence skutečných majitelů

Jak již bylo uvedeno výše, je evidence údajů o skutečných majitelích informačním systémem veřejné správy a je vedena v elektronické podobě rejstříkovým soudem. Rejstříkový soud vede údaje pro každou právnickou osobu ve zvláštní složce.

Návrh na zápis

Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli, jeho změnu nebo výmaz může podat osoba, která je oprávněna podat návrh na zápis změny ve veřejném rejstříku; v případě společnosti s ručením omezeným tedy samotná společnost s ručením omezeným. K podání návrhu pak nejsou oprávněny osoby, které na tom osvědčí právní