dnes je 17.6.2024

Input:

Elektrická zařízení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.2
Elektrická zařízení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Využití elektřiny je od počátku doprovázeno úrazy elektrickým proudem. Výborný sluha, zlý pán, tak lze charakterizovat elektřinu. Přítomnost el. proudu zjistíme až dotykem, a to už bývá často pozdě.

Elektrická zařízení bývají častou příčinou požárů, občas i výbuchu.

To všechno jsou důvody pro zařazení mezi vyhrazená technická zařízení, tedy zařízení, jejichž provoz, montáže, údržba vyžaduje zvláštní režim. Z vyhrazených technických zařízení jsou elektrická nejrozšířenější.

Definice vyhrazených el. zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (SÚIP, OIP, TIČR) jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky a na organizace v působnosti dozoru státní báňské správy, dozoru na úseku obrany, dopravy a informatiky a na objekty ve správě Ministerstva vnitra.

Vyhrazená elektrická zařízení jsou zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace určené pro ochranu před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení do tříd a skupin

Vyhláška zařazuje el. zařízení do tříd a skupin.

Zařízení Skupina Popis 
třídy I. Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Zařízení pracovišť z hlediska úrazu el. proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů 
Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních 
Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob 
Zařízení určená pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A-D 
třídy II.  Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití el. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (ZVN) se jmenovitým výkonem
nad 5 MW 
Zařízení o napětí nad 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW 
Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru 
Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětí převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem 
Zařízení silničních vozidel s vestavěným el. vybavením a sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech 
Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob 
Zařízení prozatímních stavenišť a ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce 
Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy 
Zařízení v zemědělských stavbách 
Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E 

Oprávnění

Provádět revize, montáž, opravy a údržbu el. zařízení může právnická a fyzická osoba provádět jen na základě oprávnění, které vydává TIČR. Na rozdíl od předchozí vyhlášky je oprávnění třeba i pokud organizace provádí tyto činnosti jen k zajištění svého provozu.

Oprávnění lze získat na základě žádosti (její náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce) podané u pobočky TIČR. Po obdržení žádosti provede TI místní šetření, kde prověří technickou úroveň žadatele a odbornou způsobilost jeho pracovníků. Při nesplnění podmínek nemusí být oprávnění vydáno. Činnost TI je placenou službou. Oprávnění pro provádění revizí, montáží, oprav a zkoušek el. zařízení je podmínkou pro získání živnostenského listu (zákon č. 455/1991 Sb., příloha 2) na tyto činnosti.

Druhy a rozsahy oprávnění

Druhy a rozsahy požadovaného oprávnění jsou následující

Druh 
Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu 
Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu 
Rozsah 
E1X Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného 
E2X Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného 
E3X Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 
E4X Vyjmenovaná zařízení z položek podle E2X 
Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B 

Osvědčení bezpečnosti el. zařízení

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být revizním technikem osvědčena jeho bezpečnost za podmínek stanovených právními i ostatním předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s technickou dokumentací.

Povinnosti montážních organizací

Zahájení montáže zařízení třídy I. je organizace povinna oznámit bezodkladně organizaci státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Tato stanoviska uděluje v současnosti TIČR na základě oznámení a provedené prověrky.

Činnosti na el. zařízení

Na elektrických zařízeních se mohou vyskytovat dvě základní činnosti

  • obsluha el. zařízení

  • práce na el. zařízení

Obsluha el. zařízení zahrnuje činnosti nutné k uvedení el. zařízení do chodu, jako je např. spínání, ovládání, monitorování, jakož i vypínání. Za obsluhu se považuje i výměna závitových pojistek za nové stejných hodnot, žárovek a zářivek za předpokladu, že zařízení je vypnuté a není třeba odstraňovat kryty na živých (proud vedoucích) částech zařízení. Obsluhou je rovněž běžná údržba a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje při odpojeném el. zařízení a připojování zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic.

Práce na el. zařízení jsou všechny práce, při kterých pracovník pracuje přímo na el. zařízení nebo v jeho

Nahrávám...
Nahrávám...