dnes je 25.5.2024

Input:

512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
mění 39 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
273/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
44/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
39/2016 Sb.
(k 10.2.2016)
mění § 4, § 5 a přílohu; nové přechodné ustanovení
173/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 2 a přílohu; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen „úředníci”), kteří vykonávají správní činnosti
a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,
f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,
g) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,
i) při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,
j) v územním plánování,
k) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
l) při výkonu veřejného opatrovnictví,
m) v sociálních službách,
n) při sociálně-právní ochraně dětí,
o) při správě živnostenského podnikání,
p) při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,
q) ve školství,
r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
s) při správě matrik a státního občanství,
t) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
u) při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,
v) ve zdravotnictví,
w) ve vodním hospodářství,
x) v lesním hospodářství a myslivosti,
y) v zemědělství,
z) v ochraně přírody a krajiny,
aa) v ochraně ovzduší,
bb) v hospodaření s odpady ,
cc) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,
dd) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,
ee) při ochraně zemědělského půdního fondu.
(2) V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti .
§ 2
(1) Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) má tyto náležitosti
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,
b) správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,
c) datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku ,
d) adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.
(2) V případě
Nahrávám...
Nahrávám...