dnes je 19.5.2024

Input:

360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
275/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění § 34
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
celkem 47 novelizačních bodů
224/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 1 písm. e), § 2 odst. 2 věty posl., § 7 odst. 1 písm. b),
§ 22a, § 23 odst. 6 písm. e), § 23 odst. 7, část šestá a přílohy č. 1 a 2
ÚZ 150/2004 Sb.
 
 
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 48 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 357/2008 Sb.
 
 
153/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění § 29; nové přechodné ustanovení
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17 písm. b), § 18 písm. a), § 19 písm. a)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 23 odst. 7 písm. d), § 30b odst. 2 písm. b), § 30c, § 30l, § 30p a přílohu
459/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění celkem 22 novelizačních bodů
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 30b odst. 2 a přílohu
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
47/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 13 odst. 3 a 4
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora”) a
e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství1) .
§ 2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.
(2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.
(3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen „autorizované osoby”), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)
(5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
ČÁST DRUHÁ
AUTORIZACE
§ 3
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a) autorizovaný architekt,
b) autorizovaný inženýr,
c) autorizovaný technik.
§ 4
Autorizovaný architekt
(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
a) architektura,
b) územní plánování,
c) krajinářská architektura.
(3) Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká komora architektů autorizaci se všeobecnou působností. Tato autorizace opravňuje k výkonu činností v oborech podle odstavce 2 písm. a) až c).
(4) Autorizace se všeobecnou působností opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a) až l) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), d) až f), g) až l) zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), e), f), k) a l) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. c), e), f), h) až l) tohoto zákona. Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Komorou.
§ 5
Autorizovaný inženýr a autorizovaný
Nahrávám...
Nahrávám...