dnes je 23.5.2024

Input:

25/2008 Sb., Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 25/2008 Sb., Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 8a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6 odst. 6
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 3, § 4, § 5 a § 7 písm. c)
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část čtvrtou
169/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 4 odst. 1
255/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 2, § 3, § 4, § 5 a vkládá přílohu
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 6 a § 8
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část pátou
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 8a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
§ 1
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný registr znečišťování”) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2) .
§ 2
Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3) . Správcem integrovaného registru znečišťování je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”).
§ 3
(1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje ministerstvu
a) úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5) ,
b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a
c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.
(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1.
(3) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.
(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok.
(5) Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit.
(6) Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a
Nahrávám...
Nahrávám...